Žiadosť č. 96

 • Otázka:

  Žiadam Vás o elektronické a poštové doručenie nasledovných dokladov súvisiacich s projektom:

  a/ Zmluva medzi  VUC a projektantom  projektu a priebeh  výberového  konania na projektanta .
  b/ kopia štúdie – vizualizácia prípravného projektu, ALZHEIMER CENTRUM MOŠOVCE
  c/ písomný popis zámeru  projektu VUC  „ Projekt Alzheimerové centrum – Mošovce „
  d/ schválenie projektu – celkového investičného zamerania  v Zastupiteľstve VUC  – č.  uznesenia VUC

 • Odpoveď:

  a/  Zmluva medzi  VUC a projektantom  projektu  a priebeh  výberového  konania  na projektanta

  Zmluva o dielo č. 670/2017/OI je zverejnená na:
  http://www.zask.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2017/9/6702017-dunajovec-stavbene-upravy-areali-ss-mosovce.pdf

  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 670/2017/OI je zverejnený na:
  http://www.zask.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2017/8/670-dodatok-c-1-k-zod-670_2017-dunajovec-urad-zsk-stavebne-upravy-budov-krajske-alzheimer-centrum-mosovce.pdf

  Výberové konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie prebehlo v zmysle §117 Zákona o verejnom obstarávaní ako obstaranie zákazky s nízkou hodnotou.
  Tri hospodárske subjekty boli oslovené elektronickou poštou (e-mail) dňa 14.06.2017. Predkladanie cenových ponúk bolo stanovené do 19.06.2017. Následne boli doručené cenové ponuky vyhodnotené.
  Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bola uzatvorená a zverejnená dňa 17.07.2017.

  b/  kopia štúdie – vizualizácia prípravného projektu, ALZHEIMER CENTRUM MOŠOVCE

  http://file.zask.sk/ALZHEIMER_CENTRUM.rar

  c/ písomný popis zámeru  projektu VUC  „Projekt Alzheimerové centrum – Mošovce„

  ŽSK v zmysle zákona č. 448/2009 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov musí zabezpečovať poskytovanie sociálnych služieb pre svojich občanov, ktorí  sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a   ktorí majú zdravotné postihnutie najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota,  AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
  Keďže za ostatné roky bol zaznamenaný, a to nielen v SR, ale aj v celej Európe, nárast zdravotného postihnutia s diagnózou Alzheimerova choroba,  a v našom kraji pribúda počet odkázaných ľudí s touto diagnózou, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť a vyčlenený priestor,  z  toho dôvodu pristúpil  ŽSK k zámeru vybudovať komplex  moderných sociálnych služieb pre osoby s Alzheimerovým ochorením. Pretože starostlivosť o takéto osoby si vyžaduje osobitý prístup pracovníkov, upravené  vnútorné priestory, ale predovšetkým vonkajšie priestranné okolie, v ktorom sa môžu takíto dezorientovaní ľudia pohybovať,  veľmi výhodným  pre vybudovanie moderného komplexu služieb  je práve komplex  budov, telocvične a veľkého parku po bývalej škole v Mošovciach.

  d/ schválenie projektu – celkového investičného zamerania  v Zastupiteľstve VUC  – č.  uznesenia VUC

  Zámerom projektu je vybudovať komplex moderných sociálnych služieb pre osoby s Alzheimerovým ochorením a tak vyriešiť priestor pre narastajúci počet ľudí s touto diagnózou v našom kraji. Investícia je navrhnutá na schválenie v plánovanom rozpočte na rok 2018.