Žiadosť č. 95

 

  • Otázka:
  1. Výška základnej mesačnej odmeny poslanca VÚC v žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Výška akýchkoľvek príplatkov k základnej  mesačnej odmene poslanca (komisie, paušály a pod.....všetko.....) za vyššie uvedené obdobia.....
  • Odpoveď:

1. Výška základnej mesačnej odmeny poslanca VÚC v žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

V rokoch 2010 až 2017 bola určená mesačná odmena poslancovi zastupiteľstva vo výške 1/12 20-násobku minimálnej mzdy ustanovenej osobitnými predpismi.

2010 - odmena v hrubom 512,84 €  v čistom 415,40 €  

2011 - odmena v hrubom 528,33 € v čistom 382,55 €

2012 - odmena v hrubom 545,33 € v čistom 382,55 €
2013 - odmena v hrubom 562,83 € v čistom 394,83 €
2014 - odmena v hrubom 586,67 € v čistom 411,55 €
2015 - odmena v hrubom 633,33 € v čistom 444,28 €
2016 - odmena v hrubom 675,00 € v čistom 473,49 €
2017 - odmena v hrubom 725,00 € v čistom 508,56 €

S účinnosťou od 5. marca 2016 má poslanec zastupiteľstva, ktorému patrí aj plat poslanca NR SR určenú odmenu vo výške minimálnej mzdy (v roku 2016 v hrubom 405,00 € v čistom 284,10 €; v roku 2017 v hrubom 435,00 € v čistom 305,14 €)

 

2. Výška akýchkoľvek príplatkov k základnej  mesačnej odmene poslanca (komisie, paušály a pod.....všetko.....) za vyššie uvedené obdobia......

K mesačnej odmene v rokoch 2010 až 2017 prináležia poslancovi zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja náhrady v zmysle Uznesenia 18/3 zo dňa 16.2.2010:

http://www.zask.sk/files/odbory/organizacny/rok-2010/uznesenia/uznesenie-z-3-zasadnutia-16-02-2010.pdf

Uznesenie 18/3
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

s c h v a ľ u j e

1. vyplácanie mesačných paušálnych náhrad cestovných výdavkov v zmysle § 7 v spojení s § 34 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov poslancom, ktorým vznikol mandát poslanca a ktorí zložili sľub, vo výške 0,31 € na 1 km vzdialenosti z miesta trvalého pobytu do miesta sídla Žilinského samosprávneho kraja a späť a to za každú preukázanú účasť poslanca na zasadnutiach zastupiteľstva, komisií zastupiteľstva, predsedov komisií zastupiteľstva a poslaneckého grémia,

2. vyplácanie navýšenia mesačnej paušálnej náhrady cestovných výdavkov o 62,40 € mesačne každému poslancovi, ktorému vznikol mandát poslanca a ktorý zložil sľub, ako paušálnej náhrady za pravidelné pracovné cesty vykonané v rámci volebného obvodu poslanca. V prípade, ak dôjde k zániku mandátu poslanca alebo vzniku mandátu poslanca spolu so zložením sľubu v priebehu kalendárneho mesiaca, patrí poslancovi pomerná (alikvotná) časť zvýšenia mesačnej paušálnej náhrady cestovných výdavkov vypočítaná podľa počtu dní, v ktorých trval mandát poslanca,

3. vyplatenie mesačnej paušálnej náhrady cestovných výdavkov v zmysle § 7 v spojení s § 34 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov poslancom za III. volebné obdobie (2009 – 2013), ktorým vznikol mandát poslanca a ktorí zložili sľub, vo výške 0,31 € na 1 km vzdialenosti z miesta trvalého pobytu do miesta sídla Žilinského samosprávneho kraja a späť za preukázanú účasť poslanca na zasadnutiach zastupiteľstva, komisií zastupiteľstva, predsedov komisií zastupiteľstva a poslaneckého grémia v mesiacoch december 2009 až február 2010 v lehote do 15. marca 2010,

4. náhradu výdavkov poslancov nad rámec paušálnych náhrad pri pracovných cestách na území SR v zmysle zákona o cestovných náhradách v prípade, ak pracovná cesta bude vykonaná v záujme úloh ŽSK, v súlade s poslaneckým mandátom a cestovný príkaz schváli predseda ŽSK,

5. náhradu výdavkov pri zahraničných pracovných cestách len za podmienok, ak budú organizované prostredníctvom Úradu ŽSK a cestovné príkazy budú schválené predsedom ŽSK. Poslancom bude pri zahraničných pracovných cestách poskytnutá náhrada výdavkov v súlade so zákonom o cestovných náhradách.