Žiadosť č. 94

 

  • Otázka:
  1. Žiadam zaslať v elektronickej forme e-mailom, preskenované kópie z "knihy jázd" konkrétnych dní, ktoré boli prevedené služobným motorovým vozidlom VÚC Žilina ako služobné cesty za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,  ktoré boli prevedené do Bratislavy. Z uvedených informácií požadujem prehľad o dátumoch všetkých ciest uskutočnených predsedom Žilinského samosprávneho kraja služobným motorovým vozidlom do Bratislavy.


  • Odpoveď:

R O Z H O D N U T I E

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „povinná osoba” ) ako vecne príslušný prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „infozákon”) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) vo veci žiadosti žiadateľa JUDr. Mgr. Pavla Pachníka, Bysterecká 2066/7, 026 01 Dolný Kubín, o sprístupnenie informácií zo dňa 17. októbra 2017, rozhodol

takto:

1.     

Podľa § 18 ods. 1 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa zo dňa 17. októbra 2017, v ktorej žiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií v rozsahu prehľadu o dátumoch všetkých ciest uskutočnených predsedom Žilinského samosprávneho kraja služobným motorovým vozidlom do Bratislavy za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017, povinná osoba poskytuje uvedené informácie formou dokumentu s údajmi o dátume služobnej cesty, miesta služobnej cesty a vodiča.

2.

Podľa § 18 ods. 2 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa zo dňa 17. októbra 2017, v ktorej žiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií v rozsahu zaslania preskenovaných  kópií knihy jázd konkrétnych dní, ktoré boli prevedené služobným motorovým vozidlom povinnej osoby ako služobné cesty za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 do Bratislavy, sa nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ požiadal povinnú osobu dňa 17. októbra 2017 o poskytnutie informácií na základe infozákona, a to v rozsahu zaslania preskenovaných kópií z knihy jázd konkrétnych dní v elektronickej forme e-mailom, ktoré boli prevedené služobným motorovým vozidlom povinnej osoby ako služobné cesty za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 do Bratislavy. Z uvedených informácií požaduje žiadateľ prehľad o dátumoch všetkých ciest uskutočnených predsedom Žilinského samosprávneho kraja služobným motorovým vozidlom do Bratislavy. 

V zmysle § 3 ods. 1 infozákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

V zmysle § 18 ods. 1 infozákona ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. V zmysle § 18 ods. 2 infozákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov predseda má nárok na bezplatné používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou.

Infozákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám (§ 1 infozákona), a teda napríklad aj definuje subjekty, ktoré sú zo zákona povinné poskytovať informácie. Prostredníctvom infozákona sa realizuje právo na informácie, pričom platí, že žiadateľ má v zásade právo žiadať akúkoľvek informáciu. Rozsah poskytnutých informácií je limitovaný rozsahom rozhodovacej činnosti povinných osôb a zákonnými obmedzeniami prístupu k informáciám. Samosprávny kraj je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 infozákona. Žiadané informácie spadajú pod režim infozákona, nakoľko ide o informácie týkajúce sa hospodárenia samosprávneho kraja s verejnými prostriedkami, so svojím majetkom a vlastne tiež sa týkajúce účelného využívania finančných zdrojov samosprávneho kraja. Informácia o vykonaných služobných cestách predsedu Žilinského samosprávneho kraja do Bratislavy má nesporne súvis s rozhodovacou činnosťou samosprávneho kraja v oblasti samosprávy, nakoľko predseda samosprávneho kraja v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávne vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom; rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v organizačnom poriadku úradu. Vzhľadom na uvedené, má verejnosť právo na informácie o tom ako je vykonávaná táto funkcia – obsahom tohto práva je aj informácia požadovaná touto žiadosťou.  

Povinná osoba poskytuje žiadateľovi informácie, ktoré má k dispozícii, t. j. informácie v prvom bode výroku tohto rozhodnutia. V podmienkach povinnej osoby sa nevedie kniha jázd služobného auta predsedu povinnej osoby a uvedené nie je upravené ani v internej právnej úprave. Predseda povinnej osoby má pridelené na bezplatné používanie služobné motorové vozidlo s prideleným vodičom. Povinná osoba konštatuje, že v zmysle § 3 ods. 1 infozákona povinná osoba nemá povinnosť vytvárať na základe žiadosti nové informácie, ktoré v čase podania žiadosti neexistujú. Povinná osoba nedisponuje spracovanou informáciou, ktorú požaduje žiadateľ. Vzhľadom však na už uvedené skutočnosti, že sa touto informáciou napĺňa právo verejnosti na informácie o účelnom využívaní finančných zdrojov samosprávneho kraja, bol zo strany povinnej osoby vyhotovený prehľad za jednotlivé roky o cestách predsedu Žilinského samosprávneho kraja do Bratislavy. Prehľad služobných jázd bol vytvorený na základe vlastných zápiskov šoféra predsedu ŽSK.  Za účelom sledovania prevádzky vozidla predsedu ŽSK sa vždy do piateho dňa daného mesiaca sledovala spotreba pohonných hmôt na základe bezhotovostnej platobnej karty CCS a počet najazdených kilometrov na vozidle.

V zmysle § 22 ods. 1 infozákona ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 infozákona, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. O odvolaní rozhoduje predseda Žilinského samosprávneho kraja. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť.