Žiadosť č. 90

 

 • Otázka:

  Konkrétne žiadame sprístupniť nasledovné informácie:

  1) Rozsah vykonanej údržby a opráv vozoviek za roky 2014, 2015, 2016 a tiež za uplynulú časť roka 2017 (do septembra), príp. aj plán na celý rok 2017, a to v členení na:
  a) bežnú údržbu ojedinelých porúch iba obrusnej vrstvy (realizovaná plocha v m2)
  b) súvislú údržbu (výmenu) obrusnej vrstvy (dĺžka v metroch 1 jazdného pruhu, plocha v m2)
  c) lokálne opravy ojedinelých porúch ložnej vrstvy, prípadne aj podkladových vrstiev (plocha v m2)
  d) súvislé opravy a rekonštrukcie ložnej vrstvy, prípadne aj podkladových vrstiev (dĺžka v metroch 1 jazdného pruhu, plocha v m2)

  2) Rozsah vykonaných opráv a rekonštrukcií mostov za roky 2014, 2015, 2016 a tiež za uplynulú časť roka 2017 (do septembra), príp. aj plán na celý rok 2017 – a) počet aj b) celkovú plochu opravených mostov
  3) Rozsah výmeny nefunkčných a doplnenia nových zvodidiel (v metroch) za roky 2014 až 2017.
  4) Výdavky (v eurách) vynaložené v jednotlivých rokoch 2014, 2015 a 2016 a tiež do septembra 2017 na údržbu, opravy a rekonštrukcie vozoviek, mostov a zvodidiel. Optimálne aj v členení na rôzne typy vykonaných prác podľa bodov 1 až 3 tejto žiadosti.
  5) Výdavky na zimnú údržbu (v eurách), a tiež výdavky na letnú údržbu ciest mimo vozoviek, mostov a zvodidiel (najmä kosenie, čistenie a údržba odvodňovacích zariadení mimo úsekov, kde je to zahrnuté v súvislej oprave/rekonštrukcii) za roky 2014 až 2017.
  6) Zdroje financovania údržby, opráv a rekonštrukcií ciest a mostov za roky 2014 až 2017 – sumy kryté z rozpočtu kraja, z grantov, z dodávateľských úverov, prípadne z iných zdrojov.
  7) Rozsah objektov na cestách v správe kraja - celkovú plochu vozoviek, plochu mostov (v m2) ako aj dĺžku zvodidiel (v metroch) – aktuálny stav.

  V prílohe zasielame šablónu, ktorá môže zvýšiť prehľadnosť a uľahčiť spracovanie žiadaných informácií. Ak kraj údaje k niektorým bodom žiadosti nemá k dispozícii v uvedenom členení, žiadame sprístupniť údaje v štruktúre, v akej má samosprávny kraj údaje o hospodárení s cestami II. a III. triedy k dispozícii.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky