Žiadosť č. 89

  • Otázka:

    Týmto žiadam o podanie informácie týkajúcej sa poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosti Viatrix s.r.o. – MUDr..... Prosím o zaslanie nasledujúcej informácie:
    Je možné, aby behom roku 2017 podávala MUDr. ....priepustky s pečiatkou spoločnosti Viatrix s.r.o.?

  • Odpoveď:

    Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia a alergológia spol. VIATRIX, s.r.o., s miestom výkonu  Palárikova 1083, 022 01 Čadca v zastúpení MUDr. ....  mala pozastavené povolenie  Žilinským samosprávnym krajom v období od 4.1.2017 do 31.8.2017.  Na základe žiadosti uvedenej spoločnosti bolo povolenie  na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia dňom 31.8.2017 zrušené. To znamená, že spoločnosť  VIATRIX, s.r.o. v priebehu roka 2017 činnosť nevykonávala.