Žiadosť č. 86

  • Otázka:

  1. Bola alebo je zamestnankyňou Žilinského samosprávneho kraja pani ......? (neskôr získala titul JUDr.) Ak áno, tak od kedy do kedy trval alebo trvá jej pracovný pomer, aké bolo alebo je jej pracovné zaradenie a aké pracovné pozície zastávala alebo zastáva na ŽSK? Ak bola alebo je vedúcou zamestnankyňou, tak aký bol alebo je jej mesačný plat?
  2. Bola alebo je zamestnankyňou Žilinského samosprávneho kraja pani JUDr. Vladimíra Mikulová? Ak áno, tak od kedy do kedy trval alebo trvá jej pracovný pomer, aké bolo alebo je jej pracovné zaradenie a aké pracovné pozície zastávala alebo zastáva na ŽSK? Ak bola alebo je vedúcou zamestnankyňou, tak aký bol alebo je jej mesačný plat?
  3. Máte Vy ako predseda alebo má Žilinský samosprávny kraj vedomosť, že ide o tú istú osobu? Konkrétne pani ..... a pani JUDr. Vladimíra Mikulová. Je to ten istý zamestnanec ŽSK alebo ide o dvoch odlišných zamestnancov ŽSK? 
  4. V zmysle príslušných právnych predpisov oznámila pani ...... alebo  pani JUDr. Vladimíra Mikulová nejaký jej konflikt záujmov Žilinskému samosprávnemu kraju? Ak áno, tak kedy (presný dátum) a o aký konflikt záujmov išlo? Žiadam o konkretizáciu. V prípade, ak bol zo strany týchto dvoch alebo jednej osoby oznámený ŽSK nejaký konflikt záujmov, tak aké stanovisko k tomu zaujalo vedenie Žilinského samosprávneho kraja?

  • Odpoveď:

R O Z H O D N U T I E

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „povinná osoba” ) ako vecne príslušný prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „infozákon”) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) vo veci žiadosti Mgr. Antona Martvoňa, PhD., Oktružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, o sprístupnenie informácií zo dňa 6. júla 2017, rozhodol

takto:

1.     

Podľa § 18 ods. 1 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa zo dňa 4. októbra 2017, v ktorej žiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií o zamestnankyni/alebo zamestnávaní JUDr. Vladimíre Mikulovej (i), o dĺžke jej pracovného pomeru (odkedy – dokedy), o jej pracovnom zaradení/pracovnej pozícií (ii) a o jej mesačnom plate, ak bola/je vedúcou zamestnankyňou (iii), sa vyhovuje a povinná osoba poskytuje nasledovné informácie:

(i)    Menovaná je zamestnankyňou Žilinského samosprávneho kraja.

(ii) JUDr. Vladimíra Mikulová vykonáva odo dňa 01.04.2015 činnosti na pracovnej pozícii „riaditeľka Kancelárie predsedu“. Pracovný pomer JUDr. Vladimíry Mikulovej k dnešnému dňu trvá.

(iii) Jej mesačný plat bol k 1.4.2015 – 1.250,- €, k 1.2.2016 – 1.310,-€ a k 1.1.2017 -1.500,- € v hrubom.

2.

Podľa § 18 ods. 2 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa zo dňa 4. októbra 2017, v ktorej žiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií v rozsahu zaslania informácií:

- o osobných údajoch zamestnankyne Mgr. V. J. týkajúcich sa dĺžky pracovného pomeru, pracovného zaradenia, pracovnej pozície na ŽSK a mesačného platu (otázka č. 1),

- o identifikácii zamestnancov ŽSK (otázka č. 3),

- o nahlásení konfliktu záujmov Žilinskému samosprávnemu kraju menovanými zamestnankyňami ŽSK(otázka č. 4),

sa nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ požiadal povinnú osobu dňa 4. októbra 2017 o poskytnutie informácií na základe infozákona, a to v rozsahu zaslania informácií o osobných údajoch zamestnankyne Mgr. V. J. týkajúcich sa dĺžky pracovného pomeru, pracovného zaradenia, pracovnej pozície na ŽSK a mesačného platu (otázka č. 1), o identifikácií zamestnancov ŽSK (otázka č. 3) a o nahlásení konfliktu záujmov Žilinskému samosprávnemu kraju menovanými zamestnankyňami ŽSK (otázka č. 4).

V zmysle § 3 ods. 1 infozákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

V zmysle § 5a ods. 5 písm. b) infozákona povinne zverejňovanou zmluvou nie je pracovná zmluva. 

V zmysle § 9 ods. 2 infozákona informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom (pozn.: zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

V zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. 

V zmysle § 9 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ (pozn.: zamestnávateľ) môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Ďalej podľa § 10 ods. 2 citovaného zákona prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon.  

Podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje § 10, prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby. 

Podľa § 9 ods. 3 infozákona povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitných zákonom (pozn.: z. č. 122/2013 Z.z.) o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, predstaveným v štátnej službe, odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu

a) titul,

b) meno,

c) priezvisko,

d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,

e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,

f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,

g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.

V zmysle § 9 ods. 3 Zákonníka práce sú vedúcimi zamestnancami zamestnávateľa zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

V zmysle § 18 ods. 2 infozákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).

Žiadateľ požaduje sprístupnenie informácií, ktoré v zmysle § 9 infozákona podliehajú ochrane, nakoľko sa jedná o informácie dotýkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby (otázka č. 1 a 3). Písomný súhlas k zverejneniu osobných údajov nebol zamestnávateľovi udelený.

V zmysle Organizačného poriadku Žilinského samosprávneho kraja je pracovná pozícia riaditeľ/-ka Kancelárie predsedu ŽSK vedúcou pracovnou pozíciou, preto bola žiadateľovi na otázku č. 2 sprístupnená požadovaná informácia v zmysle § 9 ods. 3 infozákona tak, ako je uvedené v bode 1. tohto rozhodnutia. 

K otázke č. 4: vzhľadom na obsahovú nezrozumiteľnosť a nejednoznačnosť otázky - aké príslušné právne predpisy a aký konflikt záujmov má žiadateľ na mysli? - povinná osoba nevie sprístupniť požadovanú informáciu.

V zmysle § 22 ods. 1 infozákona ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 infozákona, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. O odvolaní rozhoduje predseda Žilinského samosprávneho kraja. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky