Žiadosť č. 85

 

 • Otázka:

  Týmto Vás ako povinný subjekt v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov žiadam o sprístupnenie informácii v nasledovnej forme a rozsahu.
  Žilinsky samosprávny kraj uzatvoril so spoločnosťou TLM INVESTMENT s. r. o., so sídlom Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava, IČO: 46 250 956 v právnom postavení zhotoviteľa nasledovné zmluvy o dielo:
  Zmluva o dielo č. 40/2016/OI pre správcu Stredná priemyselná škola, Martin,
  Zmluva o dielo č. 587/2016/OI pre správcu Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš,
  Zmluva o dielo č. 717/2016/OI pre správcu Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok,
  Zmluva o dielo č. 875/2016/OI pre správcu Oravská poliklinika Námestovo, Námestovo,
  ďalej spoločne len „Zmluvy o diela“ v príslušnom gramatickom tvare.
  Týmto Vás žiadam o sprístupnenie informácii, kedy a v akej výške poukázal Žilinský samosprávny kraj osobe zhotoviteľa peňažné prostriedky predstavujúce cenu za diela, resp. iné peňažné plnenia na základe vyššie špecifikovaných Zmlúv o diela.
  Rovnako Vás žiadam o sprístupnenie informácii, či ešte existujú splatné alebo nesplatné záväzky Žilinského samosprávneho kraja voči osobe zhotoviteľa na základe vyššie špecifikovaných Zmlúv o diela, ktoré doposiaľ neboli uhradené, resp. sú zadržiavané.
 • Odpoveď:

  a) V akej výške poukázal Žilinský samosprávny kraj peňažné prostriedky na základe špecifikovaných zmlúv o diela:

  ZoD č. 40/2016/OI
  SPŠ Martin – rekonštrukcie hygienických zariadení – školský internát
  Zhotoviteľ : TLM INVESTMENT s. r. o., Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
  ZoD č. 40/2016/OI : 151 560,0 €
  Dodatok č. 1 ku ZoD č. 40/2016/OI : 22 404,41 €

  Suma plnenia :   
  16 765,55 €
  111 295,19 €
  8 343,26 €
  10 359,00 €
  27 201,41 €                                       

  ZoD č. 587/2016/OI
  LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu
  Zhotoviteľ : TLM INVESTMENT s. r. o., Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
  ZoD č. 587/2016/OI :  630 360,0 €
  Dodatok č. 1 ku ZoD č. 587/2016/OI : 45 067,18 €
  Dodatok č. 2 ku ZoD č. 587/2016/OI : -
  Dodatok č. 3 ku ZoD č. 587/2016/OI : 18 199,69 €

  Suma plnenia :
  31 912,10 €
  23 054,06 €
  27 849,21 €
  45 067,18 €
  16 136,03 €
  17 640,84 €
  17 318,70 €
  7 474,62 €
  36 315,24 €                                       
  Zostatková suma plnenia zo ZoD, splatná až po predložení faktúry : 470 858,89 €

  ZoD č. 717/2016/OI
  SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – zníženie energetickej náročnosti objektov – úprava okenných výplní a fasády – II. etapa
  Zhotoviteľ : TLM INVESTMENT s. r. o., Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
  ZoD č. 717/2016/OI :  366 360,0 €

  Suma plnenia :
  4 992,22 €
  12 967,52 €
  31 405,37 €
  2 262,84 €
  27 667,16 €
  9 488,71 € 
  Zostatková suma plnenia zo ZoD, splatná až po predložení faktúry : 277 576,18 €

  ZoD č. 875/2016/OI
  Oravská poliklinika Námestovo – stavebné úpravy – dobudovanie 2. NP rozostavanej budovy Oravskej polikliniky v Námestove
  Zhotoviteľ : TLM INVESTMENT s. r. o., Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
  ZoD č. 875/2016/OI :  534 360,0 €

  Suma plnenia :
  9 807,72 €
  19 598,29 €
  12 725,50 €
  19 814,81 €
  34 913,93 €
  107 994,12 €
  93 726,18 €
  41 224,49 €
  Zostatková suma plnenia zo ZoD, splatná až po predložení faktúry : 194 554,96 €

  b) Kedy boli poukázané peňažné prostriedky osobe zhotoviteľa za cenu diela:

  Žilinský samosprávny kraj tieto informácie nemá. Žiadosť sme preto v tejto časti postúpili dotknutým inštitúciám.