Žiadosť č. 80

 

  • Otázka:

    Žiadam zaslať ZOZNAM konkrétnych dní ktoré boli prevedené služobným motorovým vozidlom VÚC Žilina ako cesty za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ktoré boli prevedené do Bratislavy a to
    a) so služobným šoférom
    b) bez služobného šoféra

  • Odpoveď:

R O Z H O D N U T I E

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „povinná osoba” ) ako vecne príslušný prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „infozákon”) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) vo veci žiadosti žiadateľa JUDr. Mgr. Pavla Pachníka, Bysterecká 2066/7, 026 01 Dolný Kubín, o sprístupnenie informácií zo dňa 21. septembra 2017, rozhodol

takto:

Podľa § 18 ods. 2 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa zo dňa 21. septembra 2017, v ktorej žiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií v rozsahu zaslania zoznamu konkrétnych dní, v ktorých boli prevedené služobným motorovým vozidlom povinnej osoby cesty za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 do Bratislavy, a to so služobným šoférom a tiež bez služobného šoféra, sa v celom rozsahu nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ požiadal povinnú osobu dňa 21. septembra 2017 o poskytnutie informácií na základe infozákona, a to v rozsahu zaslania zoznamu konkrétnych dní, v ktorých boli prevedené služobným motorovým vozidlom povinnej osoby cesty za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 do Bratislavy, a to so služobným šoférom a tiež bez služobného šoféra.

V zmysle § 3 ods. 1 infozákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

V zmysle § 18 ods. 2 infozákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).

Žiadateľ požaduje sprístupnenie informácií, ktoré sú v podmienkach povinnej osoby evidované vo vzťahu ku motorovým vozidlám vo viacerých podevidenciách, a to v knihe jázd – záznam o prevádzke motorového vozidla (ktorý vedie vodič) a obsahuje informáciu odkiaľ a kam bola realizovaná služobná cesta a v evidencii žiadaniek na prepravu (informácie o služobných vodičoch a spolucestujúcich, resp. referentských vodičoch a spolucestujúcich). Zároveň je potrebné uviesť, že príkazy na pracovnú cestu a kniha jázd sa vedú ručne a pre vypracovanie odpovede pre žiadateľa je potrebné spojiť rôzne údaje z jednotlivých evidencií v rámci obdobia až 6 rokov. Pričom žiadateľ žiada uvedené pre služobné motorové vozidlá povinnej osoby, čo je v súčasnosti 23 motorových vozidiel. Povinná osoba je toho názoru, že predmetná žiadosť je flagrantnou ukážkou požiadaviek, na ktoré sa infozákon nevzťahuje. Odpoveď na žiadosť žiadateľa by znamenala okamžité prechodné navýšenie existujúcich personálnych a technických kapacít príslušného organizačného útvaru povinnej osoby a spracovanie odpovede (poskytnutie informácie) by spôsobilo personálne problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním požadovaných informácií. Väčšie množstvo obdobných žiadostí je v plnom rozsahu spôsobilé ochromiť chod povinnej osoby. Zároveň je povinná osoba toho názoru, že jej nie je uložená povinnosť infozákonom zhromažďovať a vyhľadávať v takejto podobe a rozsahu informácie požadované žiadateľom a uvedenú žiadosť považuje za tzv. šikanózny výkon práva (zneužitie práva) na informácie.  

V zmysle § 22 ods. 1 infozákona ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 infozákona, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. O odvolaní rozhoduje predseda Žilinského samosprávneho kraja. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky