Žiadosť č. 71

 • Otázka:

  - uviesť menovite všetky mestá, ktoré patria  do ŽSK
  - uviesť všetky mestá v ŽSK, ktoré predložili k 31.5. 2016 a k 31.5. 2017 schválené Programy rozvoja (bývalé PHSR)
  - uviesť konkrétne mestá, ktoré predložili iba oznámenie, že schválili na MsZ predĺženie  platnosti  PHSR 2008 – 2013 až do doby schválenia aktualizovaného PHSR 2015 – 2020 (resp. iných rokov)
  - uviesť, či schválený Program rozvoja mesta (býv. PHSR) je podľa schváleného zákona podmienkou získavania dotácií z eurofondov a zo štátneho rozpočtu

 • Odpoveď:

  - V Žilinskom kraji e je 19 obcí so štatútom mesta: Žilina, Bytča, Rajec, Rajecké Teplice, Čadca, Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Vrútky, Martin, Turčianske Teplice, Turany, Ružomberok, Litovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená, Tvrdošín.    

  - V zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z,, § 12, pís. b) - obec pravidelne  monitoruje PR a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení, t.j. k uvedenému dátumu nepredkladá schválený PHSR. Obec však v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z, § 12, pís. c) na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program rozvoja obce. V zmysle uvedeného, disponujeme programami rozvoja všetkých vyššie uvedených miest, s výnimkou mesta Dolný Kubín a Tvrdošín.  

  - Obce a mestá v zmysle platného zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. nemajú stanovenú povinnosť informovať samosprávny kraj o schválení predĺženia platnosti PHSR. Obce v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z, § 12, pís. c) na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program rozvoja obce – viď vyjadrenie k predošlej otázke.

  - V zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z, ,  § 8, ods. (6) -  Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky