Žiadosť č. 68

 • Otázka:

  Žiadam Vás o zverejnenie a sprístupnenie na moju e-mailovú adresu v elektronickej forme v prílohe e-mailu odpovede v zmysle zákona OSI, informácie dotýkajúce sa Oslavy zvrchovanosti 2017 v termíne konania dňa 14. - 15. júl 2017, v obci  Stará Bystrica.

 1. či predseda VÚC Žilina poskytol dotáciu na uvedené "Oslavy zvrchovanosti" v obci Stará Bystrica (v zmysle príslušných zákonov predseda VÚC nemá právo poskytovať dotácie, výlučne iba zastupiteľstvo)
 2. v akej výške bola poskytnutá predsedom VÚC dotácia 
 3. na aké konkrétne účely bola poskytnutá dotácia
 4. žiadam zverejniť rozhodnutie o pridelení tejto dotácie a zmluvu o pridelení tejto dotácie
 5. či zastupiteľstvo VÚC Žilina poskytlo dotáciu na uvedené "Oslavy zvrchovanosti" v obci Stará Bystrica 
 6. v akej výške bola poskytnutá dotácia zastupiteľstvom VÚC
 7. na aké konkrétne účely bola poskytnutá dotácia
 8. žiadam zverejniť rozhodnutie o pridelení tejto dotácie a zmluvu o pridelení tejto dotácie
 9. či bola táto konkrétna dotácia v rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok Zastupiteľstvom ŽSK schválená do objemu finančných prostriedkov ako časť rozpočtovaných výdavkov určených na poskytovanie dotácií.

 • Odpoveď:

  K otázke č 1. – 4:

  Predseda Žilinského samosprávneho kraja neposkytol dotáciu na Oslavy zvrchovanosti v obci Stará Bystrica.  

  K otázke č. 5 a 6:
  Komisia pre región Kysuce Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zložená zo všetkých poslancov Zastupiteľstva ŽSK za región Kysuce, pridelila na základe žiadosti prijímateľa o poskytnutie dotácie doručenej na Žilinský samosprávny kraj dňa 27.01.2017 a na základe zverejnenej výzvy poskytovateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie  dotácie  z rozpočtu  Žilinského  samosprávneho  kraja  na  rok  2017  č.2/2017 v rámci programu: KULTÚRA,  obci Stará Bystrica dotáciu vo výške 1 100,- €.
  Na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK dňa 2. mája 2017, Zastupiteľstvo ŽSK zobralo na vedomie informáciu o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 2/2017 „KULTÚRA“ v zmysle VZN č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (uznesenie 35/24 zo dňa 2.5.2017).  
  Uznesenia z 24. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK sú voľne dostupné na internetovej stránke ŽSK na linku:
  http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/2017/uznesenia/uznesenia-z-24-zz-zsk-v-r-02-05-2017.pdf

  K otázke č. 7:
  Dotácia bola pridelená na úhradu autorských honorárov účinkujúcich v rámci podujatia Oslavy zvrchovanosti SR 2017.

  K otázke č. 8:
  Zápisnicu z rokovania komisie (Rokovanie komisie pre Kysuce,pdf) a zmluvu (zmluva-č-303-2017-ok) o poskytnutí dotácie posielame v prílohe.

  K otázke č. 9:
  Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK č. 2/2017 pre program „KULTÚRA“ bola schválená Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja Uznesením 9/22 zo dňa 19.12.2016. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu bol schválený vo výške 124 364,- €. Dotácie na základe výzvy č. 2/2017 „KULTÚRA“  boli poskytnuté len do výšky tohto objemu finančných prostriedkov. Dotácia pre obec Stará Bystrica bola taktiež uhrádzaná z uvedených finančných prostriedkov.  
  Uznesenia z 22. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK sú voľne prístupné na internetovej stránke ŽSK na linku:
  http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/2016/uznesenia/uznesenia-z-22-zz-zsk-v-r-19-12-2016-final.pdf


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky