Žiadosť č. 67

 

  • Otázka:

    Touto cestou chcem požiadať ŽSK, odbor územného plánovania v zmysle zákona číslo211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám o sprístupnenie zápisu z prejednávania posúdenia výstavby izolovaných rodinných domov v lokalite DOLUVSIE KN Lietavská Svinná na úpätí svahu a nad cestou III/5187, ktorých výstavbu požadovali vlastníci parciel zahrnúť do spracovaného dodatku č. 3 Územného plánu Obce Lietavská Svinná – Babkov v zmysle Zadania pre urbanistickú štúdiu vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Barčiakom, ktorá predpokladala obytnú zástavbu 10 – 16 samostatných rodinných domov v riešenom území.

  • Odpoveď:

    Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne pripravované Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Lietavská Svinná – Babkov presahujú rámec samotnej obce a jej k.ú. (v zmysle §10 odst. 1 Stavebného zákona) a tieto zmeny sa tiež dotýkajú aj NKP Hrad Lietava (nadregionálny význam pamiatky), kontaktoval spracovateľ pracovníkov Odboru Dopravy a územného plánovania ŽSK za účelom informatívnej konzultácie ďalšieho postupu pri spracovaní podkladov. Odborne spôsobilá osoba v oblasti územného plánovania, ktorá zastupuje v procese obstarávania ÚPN-O obec, musí požiadať v zmysle zákona dotknuté inštitúcie (KPÚ za pamiatky,  Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska,...) o odborné stanoviská k jednotlivým lokalitám, ktoré sú predmetom Zmien a doplnkov č.3 obce L.Svinná.