Žiadosť č. 65

 

 • Otázka:

  Žiadam Vás o zverejnenie a sprístupnenie na moju e-mailovú adresu v elektronickej forme v prílohe e-mailu odpovede v zmysle zákona OSI, informácie dotýkajúce sa rekonštrukcie urgentného príjmu v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín : 
 1. Akým spôsobom a kto bol vybratý ako dodávateľ stavebných prác a úprav, na urgentnom prijme v nemocnici v Dolnom Kubíne.
 2. Akým spôsobom a kto bol vybratý ako dodávateľ/dodávatelia prístrojového a materiálno-technického vybavenia na urgentnom prijme v nemocnici v Dolnom Kubíne.
 3. Aké boli cenové ponuky ostatných zúčastnených subjektov v predmetných súťažiach alebo v súťaži, pokiaľ bola iba jedna a na všetky predmety obstarávania.
 4. Aké boli  presne po položkách vykonané stavebné úpravy a stavebne prace na predmetnom urgentnom prijme v DK v sume 416.000 euro.
 5. Aké bolo presne po položkách dodané prístrojové a materiálno-technické vybavenie na urgentnom prijme v nemocnici v DK, konkrétne čo všetko bolo dodané a koľko čo stálo.
 6. Boli uzatvárané dodatky k zmluvám (resp. k zmluve) a v akej výške?
 7. Aká bola celková cena centra magnetickej rezonancie v nemocnici v Dolnom Kubíne v časti stavebných prác.
 8. Aká bola celková cena centra magnetickej rezonancie v nemocnici v Dolnom Kubíne v časti dodávateľa technického vybavenia centra magnetickej rezonancie.
 9. Kto bol vybratý a akým spôsobom za dodávateľa stavebných prác centra magnetickej rezonancie?
 10. Kto bol vybratý a akým spôsobom za dodávateľa technického vybavenia centra magnetickej  rezonancie?
 11. Boli pri centre magnetickej rezonancie v DK uzatvárané dodatky k zmluvám (resp. k zmluve) a v akej výške? (zvlášť v časti stavebných prác a zvlášť v časti technického vybavenia)
 12. Aký je plat riaditeľa a námestníka (resp. zástupcu riaditeľa) v nemocnici v Dolnom Kubíne samostatne základný plat, aká je výška príplatkov samostatne, aké je osobné ohodnotenie samostatne, aká je výška mesačnej odmeny - prémie a za čo (napr. za hospodárenie) a ako sa táto prémia mesačne mení.
 • Odpoveď:

  1. Akým spôsobom a kto bol vybratý ako dodávateľ stavebných prác a úprav, na urgentnom prijme v nemocnici v Dolnom Kubíne.
  Zákazka na dodávku stavebných prác s názvom: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem, bola realizovaná v zmysle  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. n. p. ako   Podlimitná zákazka v súlade s § 100 – 102 ZVO.
  V zákazke na dodávku stavebných prác s  názvom: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem, bol úspešným uchádzačom hospodársky subjekt: HASTRA, s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31606296.

  (odpoveď k otázke č. 1 je čiastočne postúpená na vypracovanie aj DNsP Dolný Kubín)

  2. Akým spôsobom a kto bol vybratý ako dodávateľ/dodávatelia prístrojového a materiálno-technického vybavenia na urgentnom prijme v nemocnici v Dolnom Kubíne.
  (odpoveď k otázke č. 2 bola postúpená na vypracovanie DNsP Dolný Kubín)

  3. Aké boli cenové ponuky ostatných zúčastnených subjektov v predmetných súťažiach alebo v súťaži, pokiaľ bola iba jedna a na všetky predmety obstarávania.
  V zákazke na dodávku stavebných prác s  názvom: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem, bolo predložených celkovo 11 ponúk.
  Prehľad predložených cenových ponúk posielame v prílohe - Príloha č. 1 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

  (odpoveď k otázke č. 3 bola čiastočne postúpená na vypracovanie aj DNsP Dolný Kubín)

  4. Aké boli  presne po položkách vykonané stavebné úpravy a stavebné práce na predmetnom urgentnom prijme v DK v sume 416.000 euro.
  Požadované informácie posielame v prílohe – Faktúry.zip

  5. Aké bolo presne po položkách dodané prístrojové a materiálno-technické vybavenie na urgentnom prijme v nemocnici v DK, konkrétne čo všetko bolo dodané a koľko čo stálo.
  (odpoveď k otázke č. 5 bola postúpená na vypracovanie DNsP Dolný Kubín)

  6. Boli uzatvárané dodatky k zmluvám (resp. k zmluve) a v akej výške?
  K zákazke na dodávku stavebných prác s názvom: : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín – urgentný príjem bol uzatvorený 1 Dodatok k ZoD. Dodatok k ZoD bol spolu:  324.556,01 EUR s DPH/Rozdiel oproti ZoD  je celkové navýšenie  41 358,51 EUR s DPH/
  (odpoveď k otázke č. 6 bola čiastočne postúpená na vypracovanie aj DNsP Dolný Kubín)

  7. Aká bola celková cena centra magnetickej rezonancie v nemocnici v Dolnom Kubíne v časti stavebných prác.
  Magnetická rezonancia pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou , MUDr. L.N.Jégého, Nemocničná ul. 1944/10, 026 14, Dolný Kubín bola realizovaná zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. n. p. v súlade s § 51 ako verejná súťaž Nadlimitná zákazka  s e- aukciou. Zákazka bola vyhlásená zaslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ Vestníku , pod č. 2015/S 192-347361 – 03.10.2015 a vo Vestníku VO pod č. 195/2015 - 02.10.2015 pod číslom 19869-MST. Predmetom zákazky bola dodávka prístroja, vrátane pozáručného servisu a nevyhnutných stavebných úprav.
  Cena centra magnetickej rezonancie v nemocnici v Dolnom Kubíne, s názvom zákazky: Magnetická rezonancia pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou , MUDr. L.N.Jégého, Nemocničná ul. 1944/10, 026 14, Dolný Kubín , v časti stavebných prác bola: 190 418,44 EUR s DPH.


  8. Aká bola celková cena centra magnetickej rezonancie v nemocnici v Dolnom Kubíne v časti dodávateľa technického vybavenia centra magnetickej rezonancie.
  Cena centra magnetickej rezonancie v nemocnici v Dolnom Kubíne, s názvom:  Magnetická rezonancia pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou , MUDr. L.N.Jégého, Nemocničná ul. 1944/10, 026 14, Dolný Kubín,  v časti dodávateľa technického vybavenia centra magnetickej rezonancie bola: 998 502,00 EUR s DPH.

  9. Kto bol vybratý a akým spôsobom za dodávateľa stavebných prác centra magnetickej rezonancie?
  Dodávateľom stavebných prác centra magnetickej rezonancie bol úspešný uchádzač v predmetnej zákazke: :  S & T Slovakia s.r.o., APOLLO Business Center, Mlynské nivy 43/A 821 09 Bratislava, IČO: 31349935

  10. Kto bol vybratý a akým spôsobom za dodávateľa technického vybavenia centra magnetickej  rezonancie?
  Dodávateľom technického vybavenia centra magnetickej rezonancie  bol úspešný uchádzač v predmetnej zákazke: :  S & T Slovakia s.r.o., APOLLO Business Center, Mlynské nivy 43/A 821 09 Bratislava, IČO: 31349935

  11. Boli pri centre magnetickej rezonancie v DK uzatvárané dodatky k zmluvám (resp. k zmluve) a v akej výške? (zvlášť v časti stavebných prác a zvlášť v časti technického vybavenia)
  Áno. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o poskytovaní pozáručného servisu a údržby magnetickej rezonancie. Dodatok č. 1 na zníženie ceny v celkovej výške: o 5 889,23 EUR s DPH.

  12. Aký je plat riaditeľa a námestníka (resp. zástupcu riaditeľa) v nemocnici v Dolnom Kubíne samostatne základný plat, aká je výška príplatkov samostatne, aké je osobné ohodnotenie samostatne, aká je výška mesačnej odmeny - prémie a za čo (napr. za hospodárenie) a ako sa táto prémia mesačne mení.
  (odpoveď k otázke č. 12 bola postúpená na vypracovanie DNsP Dolný Kubín)