Žiadosť č. 59

 • Otázka:

  V prípade ak VÚC Žilina poskytla dotácie iným obciam či iným subjektom mimo rámca VÚC, či inému VÚC mimo VÚC Žilina, žiadam o poskytnutie informácie o ktoré subjekty či VÚC išlo (zoznam), v akej výške boli poskytnuté dotácie a kto ich poskytol (prednosta, komisia, zastupiteľstvo).
  Uvedené informácie žiadam sprístupniť za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - do súčasnej doby.

 • Odpoveď:

  V rokoch 2012 -  2016 v zmysle VZN Žilinského samosprávneho kraja č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov neboli poskytnuté dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom ktoré majú sídlo mimo územia ŽSK.

  Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja neposkytol v roku 2017 dotácie iným obciam či iným subjektom mimo rámca VÚC Žilina.

  Odbor kultúry Žilinského samosprávneho kraja neposkytol v roku 2017 dotácie iným obciam či iným subjektom mimo rámca VÚC Žilina.

  Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja neposkytol v roku 2017 dotácie iným obciam či iným subjektom mimo rámca VÚC Žilina.