Žiadosť č. 58

 • Otázka: 
 1. Kto je vlastníkom vodnej stavby, vodovod Huty – Stred, ktorý bol ako vodná stavba povolený rozhodnutím ONV v Liptovskom Mikuláši – odbor vodného hospodárstva a lesníctva č. Vod. 62/1963 zo dňa 22.5.1963 a rekonštruovaný na základe Zmluvy o združení uzatvorenej medzi Školou v prírode Huty a obcou Huty dňa 1.10.1999 /ďalej v texte len ako Huty – Stred/ či už jeho časti /záchyt prameňa, rezervoár, vodovodné potrubie, vodovodná prípojka prípadne inej časti/ alebo vodovodu ako celku? V prípade, že je vlastníkom viacero žiadame uviesť, ktorá časť vodovodu Huty – Stred je vo vlastníctve ktorého subjektu.
 2. V prípade, že Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom vodnej stavby vodovod Huty – Stred, prípadne jej, akým spôsobom plánuje naložiť s uvedenou vodnou stavbou prípadne jej časťou?
 3. Taktiež Vás žiadame o poskytnutie informácie o zámere spôsobu vysporiadania vzťahov vyplývajúcich Žilinskému samosprávnemu kraju zo Zmluvy o združení uzatvorenej medzi zrušeným subjektom Školou v prírode Huty a obcou Huty dňa 1.10.1999, ktorej predmetom bolo zhotovenie stavebného diela - ,,Rekonštrukcia prívodného potrubia“ vodovodu Huty – Stred vrátane spôsobu vysporiadania majetkových práv z predmetnej zmluvy.

 • Odpoveď:

  K otázke č. 1)
  V zmysle Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 1.10.1999 medzi Školou v prírode Huty a Obcou Huty,  Žilinský samosprávny kraj je v súčasnosti podielovým vlastníkom majetku vo výške jednej tretiny (1/3). Vlastníctvo k uvedenému podielu preukazujeme Zmluvou o združení zo dňa 01.10.1999, ktorú už máte k dispozícii.

  K otázke č. 2)
  Žilinský samosprávny kraj bude so svojím podielom na majetku vo výške jednej tretiny (1/3)  nakladať v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

  K otázke č. 3)
  Žilinský samosprávny kraj považuje vzťahy medzi ŽSK a Obcou Huty vyplývajúce zo Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 1.10.1999 v súčasnosti za vysporiadané. V prípade, že v budúcnosti bude uvažovať o odpredaji svojho podielu na majetku, bude postupovať v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.