Žiadosť č. 53

 

 • Otázka:

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás týmto žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie týchto informácií:
 1. Zaslanie údajov o služobnom aute predsedu Žilinského samosprávneho kraja:
  a. dátum kúpenia služobného auta,
  b. cena, za ktorú bolo služobné auto kúpené,
  c. počet najazdených kilometrov. 
 2. Zaslanie knihy jázd služobného auta predsedu Žilinského samosprávneho kraja s jasne viditeľnými záznamami jázd samotného predsedu od 1. 1. 2016 ku dnešnému dňu.
 • Odpoveď:

R O Z H O D N U T I E

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „povinná osoba” ) ako vecne príslušný prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „infozákon”) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) vo veci žiadosti žiadateľa Bc. Daniela Pavúková, Haburská 21, 821 01 Bratislava, o sprístupnenie informácií zo dňa 6. júla 2017, rozhodol

takto:

1.     

Podľa § 18 ods. 1 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa zo dňa 6. júla 2017, v ktorej žiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií o služobnom aute predsedu Žilinského samosprávneho kraja v rozsahu (i) dátum kúpenia služobného auta, (ii) cena, za ktorú bolo služobné auto kúpené a (iii) počet najazdených kilometrov sa vyhovuje a povinná osoba poskytuje nasledovné informácie:

(i) 9. októbra 2014

(ii) 69.400,00 € (s DPH)

(iii) k  30.06.2017 má najazdených 160.717 km  

2.

Podľa § 18 ods. 2 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľa zo dňa 6. júla 2017, v ktorej žiadal povinnú osobu o sprístupnenie informácií v rozsahu zaslania knihy jázd služobného auta predsedu Žilinského samosprávneho kraja s jasne viditeľnými záznamami jázd samotného predsedu od 1. 1. 2016 ku dňu 6. júl 2017 sa nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ požiadal povinnú osobu dňa 6. júla 2017 o poskytnutie informácií na základe infozákona, a to v rozsahu (i) dátum kúpenia služobného auta, (ii) cena, za ktorú bolo služobné auto kúpené, (iii) počet najazdených kilometrov a tiež o (iv) zaslanie knihy jázd služobného auta predsedu Žilinského samosprávneho kraja s jasne viditeľnými záznamami jázd samotného predsedu od 1. 1. 2016 ku dňu 6. júl 2017.

V zmysle § 3 ods. 1 infozákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

V zmysle § 18 ods. 1 infozákona ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

V zmysle § 18 ods. 2 infozákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov predseda má nárok na bezplatné používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou.

Povinná osoba poskytla žiadateľovi informácie, ktoré má k dispozícii, t. j. informácie v prvom bode výroku tohto rozhodnutia. V podmienkach povinnej osoby sa nevedie kniha jázd služobného auta predsedu povinnej osoby a uvedené nie je upravené ani v internej právnej úprave. Predseda povinnej osoby má pridelené na bezplatné používanie služobné motorové vozidlo s prideleným vodičom. Povinná osoba konštatuje, že v zmysle § 3 ods. 1 infozákona povinná osoba nemá povinnosť vytvárať na základe žiadosti nové informácie, ktoré v čase podania žiadosti neexistujú. Povinná osoba nedisponuje spracovanou informáciou, ktorú požaduje žiadateľ. Podľa aktuálne platného infozákona a zároveň aj aktuál