Žiadosť č. 52

  • Otázka:

    Žiadam Vás ako povinnú osobu o zaslanie požadovanej dokumentácie ale tento krát na základe zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a to v rozsahu: žiadosť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Stavbárska 11 Martin zo dňa 19.01.2017 so všetkými prílohami, odpoveď (stanovisko) VUC pravdepodobne zo dňa 6.2.2017 aj s prílohami, prípadne ďalšiu dokumentáciu v rámci tej žiadosti a to v rozsahu, ktorý Vám ustanovuje zákon č. 211/2000 Z.z. a to z dôvodu, že Uvedenú dokumentáciu mala Stredná odborná škola predložiť ako dôkaz, ktorý ale na súdu nedoručila ako aj s dôvodu, že sa uvedená dokumentácia týka mojej osoby ako aj s dôvodu, že na základe vyššie uvedeného zákona ste mi povinný tieto informácie poskytnúť.