Žiadosť č. 46

  • Otázka: 
  1. na základe čoho sa určuje (vyčísľuje) výška primeranej náhrady pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorý je povinný strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo zariadenia a ich nosnej konštrukcie na svojej nehnuteľnosti
  2. či sa zohľadňuje v určenej výške náhrady aj skutočnosť, že bola dopravná značka umiestnená na nehnuteľnosti vlastníka svojvoľne (bez akéhokoľvek upovedomia známeho vlastníka, avšak vstupom na jeho nehnuteľnosť)
  3. či vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť na svojej nehnuteľnosti umiestnenie dopravnej značky zo zákona, t. j. bez toho, aby mu bolo oznámené sa môže vstúpiť na jeho nehnuteľnosť a dopravnú značku na jeho nehnuteľnosti umiestniť
  4. či si vlastník v prípade, ak táto dopravná značka bráni nevyhnutnej údržbe nehnuteľnosti, môže značku dočasne odstrániť, aby mohol vykonať údržbu nehnuteľnosti

  • Odpoveď:

    Informácie, ktoré požadujete vo svojej žiadosti majú charakter právneho poradenstva. Nakoľko Žilinský samosprávny kraj poskytuje občanom bezplatnú právnu poradňu v oblasti občianskeho, rodinného alebo pracovného práva, ktorá je poskytovaná formou osobnej ústnej konzultácie, dovoľujeme si Vám ponúknuť vyššie uvedenú formu bezplatnej právnej poradne.

    Najbližší voľný termín bezplatnej právnej poradne je dňa 22.06.2017 o 13:00 hod., na ktorý ste objednaná. V prípade, ak Vám uvedený termín nevyhovuje, prosíme o telefonické kontaktovanie pre dohodnutie nového termínu na telefónnom čísle: 041 50 32 105.