Žiadosť č. 45

 

 • Otázka:

  Zastupovanie obvodného lekára pri neprítomnosti (dovolenka, PN a pod.) v dĺžke 1 týždňa a viac pre kalendárne roky 2014, 2015 a 2016 vo formáte chýbajúci – zastupujúci – doba v zdravotnom obvode – okres Bytča. OL – pre dospelých.
 • Odpoveď:

  Podľa § 79 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“ ), je každý poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe povinný zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju. Zákon pritom nedefinuje spôsob oznámenia neprítomnosti na príslušný samosprávny kraj (môže to byť: telefonicky, faxom, e-mailom, písomne, do elektronickej aplikácie ...). Od roku 2016 tieto oznámenia odbor zdravotníctva (na základe poskytovateľmi nahlásených údajov) zaznamenáva do elektronickej aplikácie. Zároveň samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu oznámiť svoju neprítomnosť priamo do  elektronickej aplikácie.
  V prípade hlásenia neprítomnosti poštou, sú prijaté záznamy evidované a  archivované podľa platného Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu ŽSK.
  V prílohe Vám posielame evidovanú neprítomnosť vo všeobecných ambulanciách pre dospelých v okrese Bytča (rok 2016-2017). - Príloha
  Aktuálne neprítomnosti a plánované neprítomnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, rozdelené na jednotlivé kraje a zdravotné obvody, nájdete na stránke https://www.e-vuc.sk/ v tomto odkaze: https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/vsetky-dovolenky-a-ine-nepritomnosti-v-kraji.html?page_id=66266

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky