Žiadosť č. 43

 

 • Otázka:

 

 

 1. Prečo skončila vo funkcii XY? 
 2. Je pravda, že už nie je zamestnancom ŽSK? 
 3. Ako a k akému dátumu bol s ňou skončený pracovný pomer? 
 4. A aký „kšeft“ – čiže prácu pre jej podriadenú školu išlo? A aký príjem z toho mala? Koľko rokov tento „kšeft“ trval? 
 5. Ako sa o skutočnosti žilinský samosprávny kraj dozvedel? 
 6. Aké kroky podnikol pre prešetrenie tejto „kauzy“? 

 

 

 • Odpoveď:

 

 

 1. XY skončila vo funkcii z dôvodu skončenia pracovného pomeru so Žilinským samosprávnym krajom.
 2. Áno, je to pravda.
 3. S XY bol zo strany Žilinského samosprávneho kraja okamžite skončený pracovný pomer v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce dňa 12. 01. 2017.
 4. XY na základe dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru poberala od podriadenej školy odmenu, ktorá bola podľa nášho názoru neprimeraná a neetická a voči ostatným zamestnancom diskriminačná. Otázku výšky príjmu i doby trvania „kšeftu“ u druhého zamestnávateľa Vám môže zodpovedať jedine jej druhý zamestnávateľ a to so súhlasom XY z dôvodu ochrany osobných údajov. 
 5. Na základe obsahu anonymného podnetu.
 6. Zriaďovateľ vykonal kontrolu  a na základe jej záverov pristúpil k okamžitému skončeniu pracovného pomeru s XY.