Žiadosť č. 39

 

 • Otázka:

  Žiadam Vás o zverejnenie a sprístupnenie na moju e-mailovú adresu v elektronickej forme v prílohe e-mailu odpovede s prílohami :
 1. Koľko finálne stáli Žilinský VÚC opravy po povodni v roku 2014 vo Vrátnej doline pri Terchovej
 2. Ktorá firma (firmy) predmetné opravy pre VÚC vykonávali 
 3. Kópiu (v elektronickej forme) zmluvy/zmlúv, (alebo konkrétny odkaz na konkrétne zmluvy alebo presné miesto zverejnenia) ktoré firmy vykonávali predmetné opravy pre VÚC v prílohe e-mailu
 4. Či bolo vykonávané a vyhlásené verejné obstarávanie k predmetným opravám po povodni, ak bolo vyhlásené aj doklad o vyhlásenom výberovom konaní v elektronickej forme v prílohe e-mailu (konkrétny odkaz)
 5. Koľko bolo uzavretých dodatkov ku pôvodným zmluvám s konkrétnymi firmami a ktorými 
 6. Kópiu (v elektronickej forme) všetkých dodatkov ktoré boli uzatvorené (alebo konkrétny odkaz na každý dodatok) ku pôvodným zmluvám vo všetkých prípadoch
 7. Aký bol pôvodný rozpočet na opravy vo Vrátnej doline a zároveň o koľko sa navýšil pôvodný rozpočet a prečo
 • Odpoveď:

1. Koľko finálne stáli Žilinský VÚC opravy po povodni v roku 2014 vo Vrátnej doline pri Terchovej

Celkové finančné prostriedky vynaložené na odstraňovanie následkov prívalovej povodne predstavujú 7 183 596,01 € z toho:
- 89 881,17 bolo hradené z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
- 796 979,15 € bolo hradené z poistného plnenia, nakoľko ŽSK pristupuje zodpovedne k svojmu majetku a snaží sa ho chrániť aj pred nepredvídateľnými prírodnými živlami,
- 10 000,- € bolo hradené z grantu Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis

- 6 286 735,69 € bolo hradené zo štátneho rozpočtu.

2 Ktorá firma (firmy) predmetné opravy pre VÚC vykonávali

- HASTRA s.r.o. , Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31606296
- P.S.in,a.s., Jánošikova 264, 010 01 Žilina, IČO: 47764821
- Doc.Ing. Andrej Sokolík, CSc. FALCON CONSULT, Ružová 32, 010 01 ŽILINA, IČO: 34497609

- STAVOIMPEX, s.r.o., Študentská 4/20, 010 03 Žilina, IČO: 46254269

3. Kópiu (v elektronickej forme) zmluvy/zmlúv, (alebo konkrétny odkaz na konkrétne zmluvy alebo presné miesto zverejnenia) ktoré firmy vykonávali predmetné opravy pre VÚC v prílohe e-mailu

ZoD č. 68/2014

http://www.sczsk.sk/sczm/ZoD-Hastra-Terchov%C3%A1-Vr%C3%A1tna-PRK18076472445.pdf

Príloha č. 1 k ZoD č. 68/2014
http://www.sczsk.sk/sczm/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20k%20ZoD-68-2014-Zab.pr.Terchov%C3%A1-Vr%C3%A1tna18077759330.pdf

Dodatok č. 1 k ZoD č. 68/2014 z 25.07.2014 (06.10.2014)

http://www.sczsk.sk/sczm/Dodatok1%20ZoD-68-2014-Hastra-Terchov%C3%A1-Vr%C3%A1tna-PRK18107948410.pdf

Objednávka 67/2014 zverejnená v zozname objednávok na www.sczsk.sk

ZoD č. 105/2014

http://www.sczsk.sk/sczm/105-201418117013345.pdf

ZoD č. 107/2014

http://www.sczsk.sk/sczm/107-201418117348810.pdf

ZoD č. 108/2014

http://www.sczsk.sk/sczm/108-201418117863285.pdf

ZoD č. 109/2014

http://www.sczsk.sk/sczm/109-201418118259560.pdf

ZoD č. 42/2015
http://www.sczsk.sk/sczm/42-2015-HASTRA18205101575.pdf

 

4. Či bolo vykonávané a vyhlásené verejné obstarávanie k predmetným opravám po povodni, ak bolo vyhlásené aj doklad o vyhlásenom výberovom konaní v elektronickej forme v prílohe e-mailu (konkrétny odkaz)

Zabezpečovacie práce na ceste III/01175 v úseku Terchová Vrátna dolina súvisiace so vznikom mimoriadnej udalosti – povodne:
Celý priebeh verejného obstarávania je zverejnený v profile verejného obstarávateľa: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 42054575
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/142763
Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania:
http://www.uvo.gov.sk/priame-rokovacie-konania/detail/256058?page=1&limit=20&sort=date&sort-dir=DESC&ext=1&name=Spr%C3%A1va+ciest+%C5%BDilinsk%C3%A9ho+
samospr%C3%A1vneho+kraja&city=&number=&month=&year=2014&text
Informácia o uzavretí zmluvy: http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/257116

Vykonanie vizuálnej prehliadky (videozáznam) cesty II/583 v úseku Terchová - Párnica s vypracovaním znaleckého posudku:
https://www.evoservis.sk/zsk-sczsk/zakazka.php?typ=1zn&id=4902
Obnova povrchového odvodňovacieho zariadenia - dláždený rigol na ceste III/011075 po mimoriadnej udalosti – povodni:

https://www.evoservis.sk/zsk-sczsk/zakazka.php?typ=1zn&id=4977
Vybudovanie záchytného bezpečnostného zariadenia na ceste III/011075 vo Vrátnej doline:
https://www.evoservis.sk/zsk-sczsk/zakazka.php?typ=1zn&id=4993
Oprava mostných objektov na ceste III/01175 Terchová - Vrátna dolina:
https://www.evoservis.sk/zsk-sczsk/zakazka.php?typ=1zn&id=4957
Ochrana svahu cestného telesa III/011075 Terchová - Vrátna dolina po mimoriadnej udalosti - povodni (kamenná dlažba do betónovej pätky):
https://www.evoservis.sk/zsk-sczsk/zakazka.php?typ=1zn&id=4975
Oprava oporných múrov a obnova odvodňovacích zariadení na ceste III/01175 Terchová - Vrátna dolina po mimoriadnej udalosti – povodni:
Celý priebeh verejného obstarávania je zverejnený v profile verejného obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/147689
Výzva na predkladanie ponúk:
http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/280877
Informácia o uzavretí zmluvy:
http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/297522

5. Koľko bolo uzavretých dodatkov ku pôvodným zmluvám s konkrétnymi firmami a ktorými

K ZoD č. 68/2014 z 25.07.2017 bol uzavretý jeden dodatok.
Dodatok č. 1 k ZoD č. 68/2014 z 25.07.2014, (dodatok uzavretý: 06.10.2014)

Predmet dodatku: zmena fakturácie na čiastkovú, ktorý neznamenal žiadne finančné navýšenie, iba zmenu platieb.

6. Kópiu (v elektronickej forme) všetkých dodatkov ktoré boli uzatvorené (alebo konkrétny odkaz na každý dodatok) ku pôvodným zmluvám vo všetkých prípadoch

Dodatok č. 1 k ZoD č. 68/2014

http://www.sczsk.sk/sczm/Dodatok1%20ZoD-68-2014-Hastra-Terchov%C3%A1-Vr%C3%A1tna-PRK18107948410.pdf

7. Aký bol pôvodný rozpočet na opravy vo Vrátnej doline a zároveň o koľko sa navýšil pôvodný rozpočet a prečo

Vzhľadom k tomu, že šlo o mimoriadnu udalosť, akcia nebola plánovaná a nie je možné hovoriť o žiadnom „pôvodnom rozpočte“, t. j. pôvodný rozpočet navýšený nebol. V tomto prípade je možné hovoriť iba o odhadovanej, resp. o predpokladanej cene. Predpokladaná (zmluvná) cena prekročená nebola, na základe požiadavky verejného obstarávateľa bol upravený rozsah realizovaných prác ( zníženie) a došlo k jej zníženiu o 54 834,68 €.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky