Žiadosť č. 36

 • Otázka:

  Žiadam  Vás  o  zaslanie všetkých žiadostí o súkromné základné školy a súkromné základné umelecké školy vo Vašom samosprávnom kraji, vrátane zaslania žiadostí rôznych prevodov mestských škôl na fyzické osoby od roku 2014 po dátum 01.01.2017 ktoré Vám boli zaslané.
  Taktiež Vás žiadam o zaslanie, sprístupnenie aké boli odpovede na  tieto  žiadosti, t.j. sprístupnenie spisového materiálu, ktorý ste zasielali  žiadateľovi  o  súkromnú školu a súkromnú základnú umeleckú školu alebo žiadateľovi o prevod školy vo Vašej pôsobnosti samosprávneho kraja na fyzickú osobu.
  V prípade, že predmetných žiadostí je viac ako 40 a vynaložili by ste väčšie úsilie na spracovanie mojej žiadosti, bude postačovať zverejnenie len za roky 2014 a 2015.
  V prípade ak nedisponujete niektorou z požadovaných informácii, žiadam Vás o preposlanie žiadosti organizáciám vo Vašej pôsobnosti, ktoré s danou informáciu disponujú.

 • Odpoveď:

  Žiadate nás o „zaslanie všetkých žiadostí o súkromné základné školy a súkromné základné umelecké školy v našom samosprávnom kraji, vrátane zaslania žiadostí rôznych prevodov mestských škôl na fyzické osoby od roku 2014 po dátum 01.01.2017, ktoré nám boli zaslané.“ Taktiež nás žiadate o zaslanie odpovedí na tieto žiadosti.

  Vzhľadom na vyššie uvedené Vám oznamujeme, že v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy a v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona samosprávny kraj pri výkone samosprávy zariaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete základné umelecké školy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nie je zriadená žiadna základná umelecká škola.

  Samosprávny kraj nemá kompetenciu sa vyjadrovať k vzniku, resp. prevodu základných škôl. Uvedenú kompetenciu má v pôsobnosti obec/mesto. Základné školy patria, v zmysle zákona č 596/2003 Z. z., do pôsobnosti obcí/miest.

  Subjektov, ktoré majú k dispozícií požadované informácie je v rámci územného obvodu Žilinského samosprávneho kraja veľké množstvo (296 obcí a 19 miest) a osobitné postupovanie Vašej žiadosti každému subjektu by bolo vysoko nehospodárne. Preto Vám odporúčame obrátiť sa so svojou žiadosťou o sprístupnenie informácií priamo na obce a mestá Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky