Žiadosť č. 35

 

  • Otázka:

    Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie informácií/materiálov/zmlúv  a to všetkých zmlúv (predpokladám nájomných) a ich možných dodatkov viažucich sa na priestor kaviarne momentálne prevádzkovanej pod názvom Café Lyra (predtým iné názvy) umiestnený v Slovenskom komornom divadle Martin.

  • Odpoveď:

    Pre informácie o všetkých zmluvách a dodatkoch viažucich sa na priestor kaviarne Lýra je potrebné sa obrátiť na Slovenské komorné divadlo, ktoré má právnu subjektivitu a spravuje celú nehnuteľnosť na adrese: Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 036 80 Martin. Preto Vašu žiadosť postupujeme na vybavenie Slovenskému komornému divadlu Martin.