Žiadosť č. 33

 

 • Otázka:
 1. Na základe akého právneho predpisu používate pojem „župa“, keď zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení, vymedzuje pojmy predsedov samosprávnych krajov a poslancov samosprávnych krajov
 2. vývoj verejného dlhu za roky 2014, 2015,2016, očakávanie roku 2017 (zníženie, zvýšenie, nárast, pokles),
 3. opravené úseky ciest (názov s uvedením km a zdroja financovania),
 4. budovanie cyklotrás (názov s uvedením km, a zdroja financovania),
 5. celková investícia v EUR do rozvoja kraja (pred rokom 2014 a k 30.12.2016, k 31.3.2017),
 6. riešenie otázky korupcie (názov s uvedením počtu prípadov),
 7. riešenie otázky kvality života v kraji
 8. riešenie otázky zamestnanosti v kraji (názov nových zamestnávateľov, počet zamestnaných),
 9. riešenie otázky zamestnanosti na VUCke (počet zamestnancov pred rokom 2014 a k 30.12.2016, k 31.3.2017),
 10. služobné auto predsedu VUC ( názov, rok kúpy, cena, počet vodičov na úrade k 31.3.2017),
 11. čerpanie eurofondov (áno, nie, pokiaľ áno v akej výške a na aký účel)

Uvedené sprístupnenie informácie od 1–11 žiadam uviesť v porovnaní aj s údajmi pri nástupe do funkcie.

 • Odpoveď:
1. Na základe akého právneho predpisu používate pojem „župa“, keď zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení, vymedzuje pojmy predsedov samosprávnych krajov a poslancov samosprávnych krajov.

V podstatnej miere je používaný pojem samosprávny kraj, avšak pojem župa je v niektorých prípadoch vhodnejší, výstižnejší, historicky zaužívaný a zároveň zrozumiteľnejší pre obyvateľov.

2.vývoj verejného dlhu za roky 2014, 2015,2016, očakávanie roku 2017 (zníženie, zvýšenie, nárast, pokles),
Vývoj dlhu: (Tis. €)

rok

úvery bez refundácii eurofondov

% k bežným príjmom predch. roka

2014

42 101

28,22

2015

41 206

26,43

2016

47 816

28,47

2017 očak..

Očakávame tak ako po minulé roky.

Očakávame tak ako po minulé roky.

Do dlhu sa podľa zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy nezapočítavajú úvery na refundáciu eurofondov.

3. opravené úseky ciest (názov s uvedením km a zdroja financovania),

Požadované informácie posielame v prílohe (Opravené úseky ciest 2014 – 2016)

4. budovanie cyklotrás (názov s uvedením km, a zdroja financovania),

Projekt : Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno (BikeKIA) – vybudovalo sa 3,8 km cyklotrasy (r. 2013 – 2016)
Zdroje financovania: Sponzor Kia Motors Slovakia, vlastné zdroje ŽSK

Projekt: Generálna obnova cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom – doplnkové cykloaktivity (rok 2015)
Financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR + vlastné zdroje ŽSK 
Projekt: Revitalizácia cykloturistického odpočívadla – doplnkové cykloaktivity (rok 2015)
Financované z grantu Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

5. celková investícia v EUR do rozvoja kraja (pred rokom 2014 a k 30.12.2016, k 31.3.2017),

Požadované informácie posielame v prílohe. (prehľad projektov ŽSK 2014-2020, prehľad projektov ŽSK 2007-2013)

6. riešenie otázky korupcie (názov s uvedením počtu prípadov),
Otázkou korupcie sa Žilinský samosprávny kraj zaoberá hlavne z pohľadu prevencie a to v súlade s nasledovnými dokumentmi:
- Etický kódex zamestnanca Žilinského samosprávneho kraja
- Pracovný poriadok
- Interná smernica č. 107/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
- Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A v neposlednom rade sa ŽSK zaoberal touto problematikou v rámci spolupráce s neziskovou mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko, s ktorou aktívne tri roky spolupracoval. Okrem toho sme ako prvý kraj zaviedli transparentné VO a všetci poslanci ŽSK sa podieľajú priamo na procese VO. Nadštandardne zverejňujeme viaceré dokumenty (napr. zápisnice z komisii). Tiež online vysielame prenosy z krajských zastupiteľstiev a pod.

Konkrétny prípad otázky korupcie zatiaľ nebol riešený.

7. riešenie otázky kvality života v kraji
Kvalita života je subjektívne vnímaný pojem, ktorý je možné hodnotiť prostredníctvom súboru rôznych indikátorov, ktorým je možné priradiť rôznu váhu, pričom sú rôzne/ nejednotné pohľady na obsah tohto pojmu.
Na kvalitu života vplýva celý súbor faktorov, ako napríklad – možnosti zamestnania sa, výška príjmov, kvalita a dostupnosť bývania, úroveň zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kvalita verejných služieb, dopravná dostupnosť, úroveň bezpečnosti / kriminality, životné prostredie (Napríklad porovnanie indexu kvality života v rôznych krajinách EÚ pod názvom Better Life Index sleduje OECD a je možné ho nájsť na stránke: http://www.oecdbetterlifeindex.org )

Príspevok VÚC k zlepšeniu kvality života v kraji je možné hodnotiť aj na základe odpovedí na ďalšie položené otázky – stav ciest II. a III. triedy; budovanie a údržba cyklotrás; investície do skvalitnenia infraštruktúry v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry, športu či vzdelávania.

8. riešenie otázky zamestnanosti v kraji (názov nových zamestnávateľov, počet zamestnaných),

Žilinský samosprávny kraj touto informáciou nedisponuje, keďže mu nepatrí do jeho kompetencie.

9. riešenie otázky zamestnanosti na VUCke (počet zamestnancov pred rokom 2014 a k 30.12.2016, k 31.3.2017),
Prepočítaný počet zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja:
- K 31.12.2013 191,83
- K 31.12.2016 219,15 (zrušenie externej upratovacej služby dodávateľsky a zabezpečenie činnosti vlastnými zamestnancami, v počte sú aj zamestnanci v býv. poliklinikách po celom kraji, tiež sprostredkovateľský orgán od MP SR - SO pre iROP)

- K 31.3.2017 225,75 (zrušenie externej strážnej služby dodávateľsky a zabezpečenie činnosti vlastnými zamestnancami)

10. služobné auto predsedu VUC ( názov, rok kúpy, cena, počet vodičov na úrade k 31.3.2017),
Autá používané predsedom ŽSK počas celého funkčného obdobia:

Názov majetku

Dátum zaradenia

Dátum vyradenia

Vstupná cena

Os.auto AUDI A6

8.12.2004

15.11.2007

67 606,05 €

vyradené

Audi A8 3, OL

13.8.2007

 

76 339,37 €

auto prešlo na p.podpredsedu ŽSK

Audi A8 Long 3,0 TDI

9.10.2014

 

69 400,00 €

Počet vodičov k 31.3.2017: 5

11. čerpanie eurofondov (áno, nie, pokiaľ áno v akej výške a na aký účel)

Roky 2007 – 2013
Doprava – cca 185 km celkovej dĺžky rekonštrukcie a modernizácia ciest II. a III. triedy a 8 mostov - 32,5 mil. EUR
Sociálna starostlivosť – zateplenie a rekonštrukcia objektov sociálnych služieb - 9 mil. EUR
Kultúra a cestovný ruch - rekonštrukcie objektov kultúry a cestovného ruchu - 9,9 mil. EUR
Školstvo - rekonštrukcia škôl - 8,1 mil. EUR
Vzdelávanie - podpora projektov v oblasti vzdelávania, inovácie do zariadení laboratórnej techniky, odborných učební, praktického vyučovania a inováciu stredísk odbornej praxe.- 4,5 mil

Ochrana ŽP - 1,9 mil. EUR

Roky 2014 – 2020
Projekty v realizácii:
Doprava - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy 6,7 mil EUR
Kultúra a CR - 1,5 mil. EUR
Školstvo - rekonštrukcia škôl 2,1 mil. EUR
Podané žiadosti o NFP:
Doprava - rekonštrukcia ciest II. a III triedy 2,6 mil. EUR
Kultúra a CR - 1,6 mil. EUR
Školstvo - podpora odborného vzdelávania IROP 15 mil. EUR
Pripravované žiadosti o NFP
ŽSK pripravuje žiadosti o NFP v rámci Integrovaného Regionálneho operačného programu hlavne v oblasti dopravy, sociálnych a zdravotných služieb a taktiež aj nemotorovej dopravy (cyklodoprava).