Žiadosť č. 32

 

 • Otázka:
 1. 1.1 Počet doručených žiadostí o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa § 21d zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98ES o opakovanom použití informácií verejného sektora v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „PSI smernica“) za obdobie rokov 2012 až 2016 (štruktúrované za jednotlivé roky). Akých informácií sa doručené žiadosti týkali a ako boli vybavené (počet vybavených sprístupnením informácií, počet vybavených nesprístupnením a z akých dôvodov) a v akých lehotách?  
  1.2 Označte prípady, pri ktorých bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 21j zákona č. 211/2000 Z. z., spolu s uvedením čísla konania, dňa vydania rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia, čísla konania a dňa vydania rozhodnutia o odvolaní. 
  1.3 Označte prípady, v ktorých prebiehalo súdne konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí vydaných podľa § 21i a § 21j zákona č. 211/2000 Z. z., a v ktorých prebiehalo súdne konanie dotýkajúce sa sprístupňovania informácií na účely opakovaného použitia (uveďte spisovú značku konania, stav konania a prípadne i rozhodnutie, ktorým bolo ukončené). 
 2. Označte a predložte strategické, programové a legislatívne (okrem všeobecne záväzných právnych predpisov) dokumenty dotýkajúce sa sprístupňovania informácií na účely opakovaného použitia podľa § 21b a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. a podľa PSI smernice. 
 3. 3.1 Označte a uveďte:
  - zriadené vlastné dataportály (spolu s označením informácií, ktoré na nich sprístupňujete),
  - dataportály, na ktorých zverejňujete informácie na účely opakovaného použitia (spolu s označením informácií, ktoré na nich sprístupňujete),
  - informácie, ktoré sprístupňujete na účely opakovaného použitia prostredníctvom API rozhrania, resp. ktoré sprístupňujete ako otvorené údaje (Open Data)
  - plánované zriadenie dataportálov a informácie, ktoré v dohľadnom čase plánujete sprístupniť na účely opakovaného použitia prostredníctvom API rozhrania, resp. ako otvorené údaje (Open Data). 
  3.2 Pri každej z uvedených možností prosím uveďte i relevantné štatistiky (za jednotlivé kalendárne roky 2012 – 2016), ktoré sledujete (napríklad počet návštev na dataportáloch, resp. na mieste, kde sprístupňujete informácie na účely opakovaného použitia, bounce rate, počet registrácií a podobne). Ak je to možné, tieto relevantné štatistiky nám za jednotlivé roky predložte. 
 4. 4.1 Uveďte, kde sú zverejnené základné informácií o zozname informácií, ktoré sprístupňujete na účely opakovaného použitia, o podmienkach opakovaného použitia informácií a pod.
  4.2 Uveďte podmienky opakovaného použitia informácií (§ 21f ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) vo vzťahu k požiadavkám prístupu k informáciám na účely opakovaného použitia (označte všetky technické požiadavky na žiadateľa) a formáty, v ktorých sprístupňujete informácie na účely opakovaného použitia.
  4.3 Aké licencie používate pri sprístupňovaní informácií na účely opakovaného použitia podľa § 23b a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. a podľa PSI smernice (verejná licencia predpokladaná § 21f ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z., prípadne spojená s povinnosťami žiadateľa pri opakovanom použití informácií, spočívajúcimi v označení povinnej osoby, v obmedzení možnosti zmeny obsahu a pod., Creative Commons, ...)?  Uveďte zoznam licencií a označte tie, ktoré prevládajú. Popíšte rozsah a obsah licencií. 
 5. Uveďte, v ktorých prípadoch je sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia spojené s povinnosťou úhrady za opakované použitie informácií, výšku úhrady a ako bola určená. 
 6. Označte uzavreté výhradné dohody, na základe ktorých majú tretie strany (subjekty mimo verejného sektora) výhradné práva k dokumentom alebo informáciám, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 21b a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. a PSI smernice, teda k opakovane používaným informáciám. Uveďte, akých opakovane používaných informácií sa tieto dohody týkajú.
 • Odpoveď:

  Žilinský samosprávny kraj zverejňuje povinne zverejňované informácie, zmluvy, faktúry a objednávky, sprístupňuje informácie na žiadosť, ale vo vzťahu ku žiadostiam podľa súčasného znenia § 21d ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Žilinský samosprávny kraj uvádza, že ku dnešnému dňu neeviduje žiadosť o sprístupnenie informácie na účely opakovaného použitia, ktorá by zakladala Žilinskému samosprávnemu kraju ako povinnej osobe v zmysle tejto právnej úpravy, povinnosť sprístupniť tieto informácie. Uvedená právna úprava je v tomto znení od 1. januára 2016, kedy nadobudla účinnosť zákonná právna úprava č. 340/2015 Z. z. Zároveň uvádzame, že aj počas účinnosti predchádzajúcej voľnejšej právnej úpravy, kedy  boli zákonom č. 341/2012 Z. z. upravené informácie na účely opakovaného použitia v režime vyslovene na voľnom posúdení povinnej osoby, že neevidujeme ani z tohto obdobia žiadne žiadosti.

  Zároveň uvádzame, že zákon neukladá povinnosť povinnej osobe sprístupňovať informácie na opakované použitie a v zmysle § 21d ods. 1 druhá veta zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti neuplatňuje proaktívne zverejňovanie informácií na účely opakovaného použitia.

  Žilinský samosprávny kraj zverejňuje aj nad rámec povinných údajov určených platnou legislatívou všetky odpovede na žiadosti o sprístupnenie informácie s dodržaním ochrany osobných údajov. Od roku 2008 spustil na svojej internetovej stránke geografický informačný systém (GIS). Je to databázový a mapový informačný systém na tvorbu, uchovávanie, analýzu a poskytovanie priestorových údajov vytváraných na Úrade ŽSK pre širokú verejnosť. Zavedenie GIS pre samosprávu zlepšilo komunikáciu medzi samosprávou, miestnou správou, súkromným sektorom, verejnosťou a organizáciami. Ďalej na svojej webovej stránke ŽSK proaktívne zverejňuje pre širokú verejnosť špeciálnu mapu, na ktorej ŽSK v spolupráci s KR PZ v Žiline zaznačil najfrekventovanejšie priechody pre chodcov v krajskom meste Žilina. V časti Náš kraj poskytuje základné informácie o kraji, o aktuálnom počasí, aktuálne fotky z bežkárskej magistrály, kalendár podujatí a mnoho iných zaujímavých a užitočných údajov a informácií zo žilinského kraja.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky