Žiadosť č. 30

  • Otázka:

  1. Či Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom a/alebo správcom cestného telesa postaveného na CKN parcele č. 413/7, katastrálne územie Mojš, ktoré spája obec Mojš a obec Varín?
  2. O aký druh cestného telesa, opísaného v bode 1., v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon), sa jedná a či ako také presahuje aj na CKN parcelu č. 413/1 pre katastrálne územie Mojš?
  3. Či pre predmetné cestné teleso platí osobitný právny režim, v zmysle ktorého by nemohlo dôjsť k jeho zjednosmerneniu?

  • Odpoveď:

  1. Žilinský samosprávny kraj je v zmysle ust. § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vlastníkom cesty III/2072 v katastrálnom území Mojš na parcele KN-C 413/7. Správcom cesty III/2072 je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
  2. Ide o cestu III. triedy, ktorá pokračuje aj na pozemku – parcele KN-C 413/1v katastrálnom území Mojš.
  3. Ide o obojsmernú cestnú komunikáciu III/2072, ktorá sa ďalej napája na cestu III/2078 a tvorí dôležitú spojnicu obcí Varín a Mojš. Nakoľko v súčasnosti nie je iné riešenie, ktoré by zabezpečovalo obojsmerné prepojenie obcí Varín a Mojš, úprava cestnej premávky na jednosmernú na vyššie uvedenej ceste nie je možná.