Žiadosť č. 29

 • Otázka:

 1. Aká bola celková zadlženosť KNsP v Čadci za obdobie od roku 2002 do konca 2016 za každý kalendárny rok osobitne?
 2. V akej výške bol celkový dlh po lehote splatnosti u KNsP v Čadci k 31.12.2016?
 3. Koľko faktúr po lehote splatnosti má KNsP v Čadci a za aké obdobie sú tieto faktúry? Akú sumu v eurách dosahuje dlh z faktúr po lehote splatnosti?
 4. Aké boli hospodárske výsledky KNsP v Čadci za obdobie od roku 2002 do roku 2016 za každý kalendárny rok osobitne?
 5. Čo tvorilo dlh nemocnice, u ktorých subjektov a v akej výške? Požadované informácie žiadam uviesť za obdobie od roku 2002 do roku 2016 za každý rok osobitne.
 6. Koľko je v areáli KNsP v Čadci súkromných ambulancií a v akej výške je ročný príjem z prenájmu od všetkých súkromných ambulancií za obdobie od roku 2002 do roku 2016 za každý kalendárny rok osobitne?
 7. V akej výške bol ročný príjem KNsP v Čadci z prevádzkovanie parkoviska a lekárne? Žiadam uviesť príjmy za každý kalendárny rok od začatia ich prevádzkovania.
 8. Aký je mesačný plat riaditeľa nemocnice od 1.1.2008 do 31.12.2016? Prosím uviesť v tabuľke v rozsahu ako stanovuje §9 odst. 3 zákona 211/2000 Z. z. (titul, meno, priezvisko a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, pracovné zaradenie a deň začatia výkonu pracovnej činnosti, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.)
 9. V akej výške mal ŽSK v rozpočte príjmy z dane z motorových vozidiel za roky 2002 – 2016? Žiadam uviesť za každý rok osobitne.

 • Odpoveď:

  Požadovanými informáciami v otázkach č. 1 až č. 8 Žilinský samosprávny kraj nedisponuje, a preto Vašu žiadosť postupujeme na vybavenie Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci.

  K otázke č. 9:

  Príjem z dane z motorových vozidiel plynie do rozpočtov samosprávnych krajov v plnej výške od roku 2005. Výšku dane zaviedli vyššie územne celky vo všeobecnom záväznom nariadení s účinnosťou od 1.1.2005.

  V zmysle novely zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2015 sa mení daň z motorových vozidiel z miestnej dane na daň, ktorá je od 1.1.2015 príjmom štátneho rozpočtu. 

  V súlade s prechodnými ustanoveniami novely, daň z motorových vozidiel za mesiac december bola ešte poukázaná vyšším územným celkom do 15. januára 2015.
Prehľad dane z motorových vozidiel od roku 2005

Rok

Výška v EUR

2005

10 801 899

2006

11 931 089

2007

13 632 875

2008

9 429 895

2009

15 666 954

2010

14 806 571

2011

16 093 425

2012

16 293 292

2013

16 524 323

2014

17 499 196

2015

1 695 400

2016

0


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky