Žiadosť č. 27

 

 • Otázka:

  Výskumný ústav dopravný, a. s. zabezpečuje v roku 2017 pre potreby Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR činnosť trvalého charakteru „Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave“. V súvislosti s uvedenou činnosťou sa sledujú environmentálne indikátory, ktoré spracovala European Environmental Agency v rámci projektu TERM / Transport and Environment Repoting Mechanism. Súčasne Výskumný ústav dopravný, a. s. v rámci projektu Monitorovanie a vyhodnotenie kolíznych častí dopravnej infraštruktúry, kde dochádza ku kolízii dopravných prostriedkov so živočíchmi v rámci dopravnej infraštruktúry a vytvorenie agregovanej výstupnej databázy údajov a mapových podkladov potrebných pre znižovanie mortality živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami vykonáva vzhľadom na potrebu analyzovať a hodnotiť vplyvy dopravy na životné prostredie monitorovanie vzťahu dopravy a životného prostredia za rok 2016.
  V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, môže orgán ochrany prírody po dohode s príslušným orgánom štátnej správy rozhodnúť, aby vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti.
  V tejto súvislosti sa obraciame na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií o optimalizačných opatreniach zmierňujúcich negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine realizovaných v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja v roku 2016:
  - mig
  - dĺžke a lokalizácii oplotenia (číslo cesty; úsek; dĺžka oplotenia; lokalizácia oplotenia, t.j. km cesty – začiatočný a koncový bod oplotenia, rok vybudovania, typ oplotenia, výška oplotenia, materiál),
  - protihlukových stenách (dĺžka protihlukovej steny [m]; lokalizácia protihlukovej steny, t.j. č. cesty, úsek, začiatok (t.j. km cesty) a koniec protihlukovej steny (t.j. km cesty); typ protihlukovej steny, výška, materiál protihlukovej steny a rok vybudovania).

  V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.
  V tejto súvislosti Vás prosíme o poskytnutie informácií o plánovanej realizácii optimalizačných opatrení zmierňujúcich negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja, ako aj v súvislosti s výstavbou nových úsekov pozemných komunikácií v správe Žilinského samosprávneho kraja. 
 • Odpoveď:

  - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy v roku 2016 nerealizovala žiadne opatrenia zmierňujúce negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine
  - Každoročne správca cesty dáva stanovisko pre vykonanie technických opatrení potrebných pre ochranu obojživelníkov (zriadenie oplôtkov výšky 40 cm – plastová fólia), ktoré zriaďuje Štátna ochrana prírody SR. Tieto dočasné opatrenia sú zriaďované na ceste II/583 v km 42,700 – 43,100, ktoré zriaďuje Správa Národného parku Malá Fatra, Varín a na ceste III/05928 v km 3,700 – 3,900, ktoré zriaďuje Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba,
  - Žilinský samosprávny kraj v rámci projektov ROP III, realizoval opatrenia na záchranu obojživelníkov v rámci projektu Rekonštrukcia cesty III/2132 v SO 02 „Opatrenia na záchranu obojživelníkov v staničení 1,175 – 1,698“. V rámci projektu boli osadené betónové záchytné stienky pre obojživelníkov a 5 podchodov,
  - Žilinský samosprávny kraj v rámci projektov IROP má v projektovej dokumentácii SO 02 – „Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 v km 42.500 - 42.800“ osadenie betónových stienok (0,40 m nad cestou) pozdĺž oboch strán cesty na kolíznom úseku (300 m) a vytvorenie dvoch nových migračných priechodov so svetlosťou 0,70 x 0,70. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov tieto opatrenia pr