Žiadosť č. 25

 • Otázka: 

 1. Aký počet nadlimitných verejných obstarávaní realizovala Vaša inštitúcia/spoločnosť od roku 2014? Ak áno, poprosím  uviesť o aké obstarávania sa jednalo resp. čo tvoril predmet obstarávania. 
 2. Bolo oznámenie/a uvrejnené aj  v systéme Tender electronics daily? Ak áno, tak pod akými číslami boli zverejnené. 
 3. Boli projekty spolufinancované zdrojmi EÚ? 
 4. Aké boli konkrétne rozhodujúce kritéria resp. požiadavky výberu (napr. technické, personálne, odborné)? Bola najnižšia cena rozhodujúcim kritérium, resp. akou váhou sa podieľala pri určovaní poradia a víťazného uchádzača. 
 5. Je dokumentácia verejnej súťaže dostupná elektornickými prostriedkami? Ak áno ako je dostupná (potrebná registrácia, predošlá úhrada, voľne stiahnuteľná).
 6. Aká bola jednotlivá výška úhrady za vyzdvihnutie súťažných podkladov. 
 7. Koľko bolo prihlásených uchádzačov v jednotlivých súťažiach, koľko uchádzačov v jednotlivých súťažiach bolo vylúčených. Boli prihlásení aj uchádzači mimo SR, ak áno, tak koľko uchádzačov bolo prihlásených v jednotlivých VO podľa bodu 1. 
 8. Aké metódy/postupy vyhodnotenia boli použité pri jednotlivých verejných obstarávaniach podľa bodu 1?
 9. Je možné súťažné podklady, výzvy, oznámenia a výsledky VO podľa bodu 1 nájsť na Vašej webovej stránke? 

 • Odpoveď:

  Žilinský samosprávny kraj  nevedie evidenciu v požadovanej štruktúre. Všetky podrobné informácie o zákazkách (aj nadlimitných) sú uvedené vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie na stránke www.uvo.gov.sk , sekcia profily verejných obstarávateľov, kde sú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní dostupné všetky informácie o zákazkách (oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady, zápisnice, informácie či sa jedná o zákazky financovanú z fondov EÚ, kritéria na vyhodnotenie ponúk, počet prihlásených uchádzačov, výsledné poradie a pod).
  Žilinský samosprávny kraj nepožaduje úhradu za poskytnutie súťažných podkladov, nakoľko v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sú verejne dostupné v profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.