Žiadosť č. 24

 • Otázka:

 1. Je vo Vašom samosprávnom kraji registrovaná akákoľvek online tlmočnícka služba pre poskytovanie online tlmočenia pre nepočujúcich?
 2. Ak áno, aký subjekt takúto online tlmočnícku službu ako sociálnu službu poskytuje (názov, právna forma subjektu a adresa)?
 3. Akou formou financuje Váš samosprávny kraj takúto online tlmočnícku službu (napr. jednorazové príspevky alebo pravidelné úhrady za poskytovanie tlmočníckej služby)?
 4. V prípade, ak je online tlmočnícka služba pre nepočujúcich financovaná pravidelnými úhradami, na základe akého kľúča Váš samosprávny kraj tieto úhrady poskytovateľovi online tlmočníckej služby uhrádza (napr. za časovú jednotku online tlmočenia alebo bez ohľadu na skutočný čas poskytnutia tlmočníckej služby)?
 5. Akú čiastku mesačne, prípadne ročne vynaložil Váš samosprávny kraj skutočné poskytovanie online tlmočníckej služby, ktorú financuje?
 6. Akým spôsobom preveruje Váš samosprávny kraj skutočné poskytovane online tlmočníckej služby, ktorú financuje?
 7. Akým spôsobom preveruje Váš samosprávny kraj dostatočné odborné schopnosti (znalosť slovenského posunkového jazyka) tlmočníkov vykonávajúcich online tlmočenie pre poskytovateľa takejto služby?

 • Odpoveď:

 1. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) je vymedzený druh sociálnej služby – Tlmočnícka služba. Online tlmočnícka služba sa v zmysle zákona o sociálnych služieb neregistruje, t.j. takúto formu zaregistrovanú v registri ŽSK nemáme. Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb, t.j. aj tlmočníckej služby je zverejnený na web sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/
 2. Online tlmočnícka služba sa v zmysle zákona o sociálnych služieb neregistruje, t.j. takúto formu zaregistrovanú v registri ŽSK nemáme.
 3. ŽSK neposkytuje finančný príspevok na online tlmočnícku službu.
 4. ŽSK neposkytuje finančný príspevok na online tlmočnícku službu.
 5. ŽSK neposkytuje finančný príspevok na online tlmočnícku službu.
 6. ŽSK neposkytuje finančný príspevok na online tlmočnícku službu.
 7. Online tlmočnícka služba sa v zmysle zákona o sociálnych služieb neregistruje, t.j. takúto formu zaregistrovanú v registri ŽSK nemáme.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky