Žiadosť č. 22

 

  • Otázka:

    Žiadam o poskytnutie informácií za rok 2016 o:

    počte, druhov živočíchov a lokalitách nálezu poranených živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami na pozemných komunikáciách, ktoré sú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách vo vlastníctve alebo v správe ŽSK

    druhoch inváznych rastlín, lokalitách a ploche výskytu (m²) inváznych druhov rastlín
  • Odpoveď: 

    Správa ciest ŽSK ako správca a Žilinský samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji neevidujú výskyt inváznych rastlín na cestnom telese týchto ciest, resp. v ich blízkosti. Čo sa týka stretu živočíchov s motorovými vozidlami, Správa ciest ŽSK ani Žilinský samosprávny kraj neeviduje žiadne štatistiky o takýchto dopravných nehodách.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky