Žiadosť č. 21

 

 • Otázka:

  Či Žilinský samosprávny kraj eviduje vo svojom vlastníctve cestné teleso postavené najmä na CKN parcele č. 129/43 pre kat. úz. Mojš, CKN parcele č. 2005/7 pre kat. úz. Teplička n. Váhom, z časti na CKN parcele č. 2103/63 pre kat. úz. Teplička n. Váhom, atď., spájajúce mesto Žilinu a obec Mojš popod Vodné dielo Žilina.
  Či ŽSK vykonáva správu cestného telesa podľa predchádzajúceho odseku.
  Ako je predmetné cestné teleso označené alebo vedené v príslušnom registri ciest.
  V prípade, ak ŽSK nie je vlastníkom cestného telesa, kto je v súčasnosti vlastníkom cestného telesa. 
 • Odpoveď:

  Vlastníkom pozemku - parcela CKN 129/43 k. ú. Mojš je na LV 510 Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 84 204 Bratislava
  Vlastníkom pozemku - parcela CKN 2005/7 k. ú. Teplička nad Váhom je na LV 2675 Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 84 204 Bratislava  
  Vlastníkom pozemku - parcela CKN 2103/63 k. ú. Teplička nad Váhom je na LV 2675 Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 84 204 Bratislava  

  Žilinský samosprávny kraj je v zmysle ust. § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vlastníkom ciest II. a III. triedy.
  Cestná komunikácia spájajúca mesto Žilina a obec Mojš (popod Vodné dielo Žilina), tak ako vo svojej žiadosti uvádzate nie je cestnou komunikáciou II. ani  III. triedy, ale je to účelová komunikácia, ktorej vlastníkom je Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 84 204 Bratislava.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky