Žiadosť č. 2

 

 • Otázka:

  Chcel by som Vás poprosiť o následovné informácie:

  • Informácie o záchranných zložkách vo vašej pôsobnosti a ich štruktúru (počte hasičov, dobrovoľných hasičov, zdravotníkov), aké sú náklady (ročné) na tieto zložky( buď za kraj ako celok, pripadne okres, obec) a 
  • či máte usmernenie (metodickú príručku) pre samosprávu na manažment predchádzania a zvládania krízových situácií a ak áno, mohli by ste mi  ju zaslať (e-mailom) ďalej by som Vás chcel poprosiť o informáciu či v rokoch 2011-2016
  • boli nejaké krízové situácie vo vašej územnej a vecnej pôsobnosti, aké? (počet a rozsah info o počte nasadených ľudí v štruktúre /hasiči /zdravotníci /dobrovoľní hasiči /iné záchranné zložky (aké) /vojaci / nezamestnaní na aktivačných prácach)
  • informácie o finančných škodách (suma) a ako boli tieto záchranné a rekonštrukčné práce financované (z akých zdrojov (prostriedky obce, štátu, fondy EU, alebo iné(aké?)
  • ďalej či boli v týchto rokoch uskutočňované práce na predchádzaní krízových situácií, ak áno, aké práce (na akých projektoch) a aké sumy boli vynaložené na tieto práce,
  • či boli tieto práce na predchádzaní následkov krízových situácií financované z politík trhu práce(zapojenie nezamestnaných, poberateľov dávok v hmotnej núdzi,...) a z akých zdrojov boli financované (prostriedky obce, štátu, fondy EU, alebo iné(aké?)

 • Odpoveď:

  Žilinský samosprávny kraj nedisponuje požadovanými informáciami, nakoľko táto oblasť patrí do kompetencie štátnej správy (okresné úrady,...). V oblasti krízového riadenia poskytujeme zložkám štátnej správy len súčinnosť pri niektorých konkrétnych záležitostiach, ale štatistické údaje, ktoré požadujete nemáme. Preto Vám odporúčame, aby ste sa so svojou žiadosťou obrátili na príslušné útvary štátnej správy.