Žiadosť č. 18

  • Otázka: 

  1. Aký VÚC Žilina schválila aktuálny cenník poplatkov Ortopedickej ambulancii MUDr. Gállovej?
  2. Žiadam Vás o zaslanie schváleného aktuálního cenníka poplatkov.
  3. Koľko podnetov obdržala VÚC Žilina na uvedenú lekárku za vyberanie poplatkov?
  4. Môže lekár alebo ambulancia požadovať od pacienta uhradenie iných ako schválených poplatkov od VÚC Žilina?

  • Odpoveď:

  1. V zmysle ust. § 79 ods. 1 písm. zv) a zw) zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný „dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.“  
  2. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný mať cenník a zoznam zdravotných výkonov zverejnený na prístupnom mieste, v čakárni ambulancie, a to v zmysle § 79 ods. 1 písm. g) zákona.
  3. Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva neeviduje podnet na výber poplatkov v spoločnosti ArtroPro, s.r.o.
  4. Samosprávny kraj eviduje zoznamy a cenníky poskytovateľov, avšak nemá v kompetencii schvaľovať ich – z uvedeného dôvodu nebol spoločnosti ArtroPro, s.r.o. schválený cenník, ani zoznam zdravotných výkonov. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže od pacienta požadovať úhradu len za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade, že Vám bol účtovaný poplatok za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená zo zdravotného poistenia, je potrebné, písomne zaslať podnet spolu s kópiou príjmového pokladničného dokladu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky