Žiadosť č. 14

 

 • Otázka:

  Žiadame povinnú osobu o sprístupnenie týchto informácií:
 1. Schváleného plánu verejného obstarávania na rok 2017
 2. Platného vnútorného predpisu (smernica, inštrukcie, pokyn a pod.), ktorý upravuje zadávanie zákaziek (verejné obstarávanie) vo vzťahu k povinnej osobe
 3. Dátum, kedy povinná osoba plánuje vyhlásiť resp. zadať zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác bežne nedostupných na trhu v roku 2017 v zmysle schváleného plánu verejného obstarávania na rok 2017
 4. Akým spôsobom (prieskum trhu, iné postupy) vyhlasuje zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác bežne nedostupných na trhu
 5. Akým spôsobom zverejňuje povinná osoba výzvy na predkladanie ponúk (prieskum trhu) vo vzťahu k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác bežne nedostupných na trhu
 6. Akým spôsobom vyberá povinná osoba potenciálnych dodávateľov zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác bežne nedostupných na trhu, ktorý budú oslovení v prieskume trhu
 7. V prípade, že povinná osoba nemá schválený plán verejného obstarávania, žiadame o vymedzenie dôvodov prečo to nie je

 • Odpoveď:

 1. Schváleného plánu verejného obstarávania na rok 2017 

  Plán verejného obstarávania na rok 2017 je momentálne v procese schvaľovania a od 15.02.2017 bude verejne prístupný na stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/verejne-obstaravanie/rok-2015.html .
 2. Platného vnútorného predpisu (smernica, inštrukcie, pokyn a pod.), ktorý upravuje zadávanie zákaziek (verejné obstarávanie) vo vzťahu k povinnej osobe 

  Smernica č.115/2016 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti účinná od 26.04.2016 je verejne dostupná na stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/verejne-obstaravanie/ .
 3. Dátum, kedy povinná osoba plánuje vyhlásiť resp. zadať zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác bežne nedostupných na trhu v roku 2017 v zmysle schváleného plánu verejného obstarávania na rok 2017 

  Plán verejného obstarávania na rok 2017 je momentálne v procese schvaľovania a od 15.02.2017 bude verejne prístupný na stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/verejne-obstaravanie/rok-2015.html. Z uvedeného plánu bude zrejmé predpokladaný termín vyhlásenia, ktorý je uvedený v kvartáloch, nakoľko presné dátumy až na deň nie je možné určiť.
 4. Akým spôsobom (prieskum trhu, iné postupy) vyhlasuje zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác bežne nedostupných na trhu

  Prieskum trhu sa realizuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky určuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a metodík ÚVO na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, napr. podľa svojich znalostí trhu preukázaných prieskumom trhu (porovnávanie informácií z internetových cenníkov, katalógov, letákov, pri stavebných prácach údaje od projektanta a pod.).

  Po stanovení predpokladanej h