Žiadosť č. 13

 

 • Otázka: 
 1. Koľko kilometrov ciest sa opravilo v Žilinskom kraji za rok 2016? A v akej sume?
 2. Koľko kilometrov ciest a v akej sume sa opravilo v Žilinskom kraji od začiatku tohto volebného obdobia?
 3. Koľko kilometrov a akého druhu má kraj cyklocestičiek a cyklotrás?
 4. Koľko a za akú cenu sa ich urobilo vlani a za tri roky - teda v tomto volebnom období?
 5. Aké sú investície za uplynulé tri roky a za minulý rok do oblasti regionálneho rozvoja?
 6. Aké boli investície za uplynulé tri roky v Žilinskom kraji za uplynulé tri roky a v minulom roku?
 7. Môžete vymenovať niekoľko najvýznamnejších investícií v tejto oblasti za uplynulé tri roky?
 8. Prosím doplniť ešte využitie eurofondov za tri roky.
 • Odpoveď: 

 1. Koľko kilometrov ciest sa opravilo v Žilinskom kraji za rok 2016? A v akej sume?

  V Žilinskom kraji sa za rok 2016 upravilo 47,975 km ciest v sume 4 130 457 EUR.
 2. Koľko kilometrov ciest a v akej sume sa opravilo v Žilinskom kraji od začiatku tohto volebného obdobia?

  Od začiatku tohto volebného obdobia sa v Žilinskom kraji opravilo 81,040 km ciest v sume 6 036 278 EUR
 3. Koľko kilometrov a akého druhu má kraj cyklocestičiek a cyklotrás?

  V ŽSK máme celkovo 2412 km značených cykloturistických trás rôznej náročnosti :
  Červené (cyklomagistrály) 763,7 km
  Modré 659 km
  Zelené 708,9 km
  Žlté 280,8 km
  Lokálne cyklochodníky a cesty neevidujeme.
 4. Koľko a za akú cenu sa ich urobilo vlani a za tri roky - teda v tomto volebnom období?

  V roku 2016 sme vybudovali 1,875 km asfaltu (vrátane spodnej stavby). Použité boli prostriedky z rozpočtu ŽSK vo výške 56 399,63 € a sponzorský dar vo výške 50 000 €.
  Od roku 2013 sme vybudovali 3,945 km asfaltového povrchu na Cyklotrase Hrad Budatín – Hrad Strečno. Použité boli prostriedky z rozpočtu ŽSK vo výške 129 033,41 € a sponzorský dar vo výške 190 000,- €.
 5. Aké sú investície za uplynulé tri roky a za minulý rok do oblasti regionálneho rozvoja?
 6. Aké boli investície za uplynulé tri roky v Žilinskom kraji za uplynulé tri roky a v minulom roku?
 7. Môžete vymenovať niekoľko najvýznamnejších investícií v tejto oblasti za uplynulé tri roky?
 8. Prosím doplniť ešte využitie eurofondov za tri roky.

  Sumarizácia Munseff

<