Žiadosť č. 12

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie nasledovných informácií Žilinského samosprávneho kraja :
 1. každý evidenčný list informačného systému osobných údajov Žilinského samosprávneho kraja (vrátane jeho všetkých úsekov, sekcií, odborov a oddelení) vedeného podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. zoznam všetkých predpisov, metodických usmernení a pokynov, ktoré upravujú ochranu osobných údajov Žilinského samosprávneho kraja.
 • Odpoveď:

  K bodu 1:

  Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 43 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. vedie evidenciu informačných systémov osobných údajov v celkovom počte 23 informačných systémov, ktoré prikladáme v prílohách nižšie:
 1. Bezpečnostný projekt informačných systémov ŽSK
 2. Bezpečnostná smernica ŽSK
 3. Metodický pokyn predsedu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr
 4. Smernica č. 107/2015 Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 5. Smernica č. 115/2016 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky