Žiadosť č. 11

 

  • Otázka: 
  1. Mesačná rozpisy služieb LSPP Bytča za roky 2013 -2016
  2. Kto reálne služby vykonal?
  3. Hospodárske výsledky za vyššie uvedené roky v štruktúre celkové (mzdové náklady v jednotlivých rokoch – ročné)
  • Odpoveď:
  1. Rozpisy LSPP sú archivované na webovej stránke Úradu ŽSK od júla 2014 a sú dostupné na linku: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/lekarska-sluzba-prvej-pomoci/archiv-rozpisov-sluzieb-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/
  2. Žilinský samosprávny kraj je povinný v zmysle platnej legislatívy zverejňovať rozpisy LSPP na webovom sídle kraja. V prípade, že lekár nemôže nastúpiť do služby (PN, dovolenka ....), je povinný zabezpečiť si výmenu služby a informovať o tom prevádzkovateľa LSPP v Bytči - Zdravie v ohrození, n. o.
  3. Žilinský samosprávny kraj nedisponuje s informáciami ako sú hospodárske výsledky LSPP v Bytči, nakoľko prevádzkovateľom LSPP v Bytči je na základe vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancie LSPP nezisková organizácia Zdravie v ohrození, n. o.

    Na základe uvedeného Vám odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o poskytnutie požadovaných informácií ( hospodárske výsledky, rozpisy služieb za roky 2012, 2013 a I. polrok 2014 a kto reálne služby vykonal) priamo na prevádzkovateľa LSPP – Zdravie v ohrození, n. o., s miestom výkonu Sidónie Sakalovej 161/16, 01401 Bytča – zastúpená MUDr. Jozefom Bajciarom. Kontaktné údaje: tel. č.: 0918849957, e-mailová adresa: