Žiadosť č. 105

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie informácie: o maximálnom počte študentov a tried pre všetky gymnáziá v Žiline pre školský rok 2018/2019 a to pre každé gymnázium v Žiline osobitne (nie súhrnnú hodnotu). Žiadam do tejto informácie zahrnúť aj bilingválne 5-ročné gymnáziá.

  • Odpoveď:
Žilinský samosprávny kraj pri určovaní počtu tried prvého ročníka dennej formy štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pre školský rok 2018/2019 postupoval v súlade s § 32 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri určovaní počtu tried a počtu žiakov ďalej vychádzal z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2014-2017 (viď. http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/koncepcne-dokumenty/1/), zo zákonom stanovených kritérií a  násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý samosprávny kraj. Pre školský rok 2018/2019 určilo MŠVVaŠ SR pre Žilinský samosprávny kraj počet 6257 žiakov, ktorých bolo možné prerozdeliť pre stredné školy, vrátane gymnázií v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zákon síce nestanovuje, aký maximálny počet žiakov má samosprávny kraj určiť pre gymnáziá, ale Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji stanovila pomer gymnaziálneho a odborného vzdelávania v kraji 23:77 (viď. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/20160101). 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 48/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti (viď. http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/vseobecne-zavazne-nariadenia/) bolo prerokované v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji a schválené Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja. 
Žilinský samosprávny kraj v Meste Žilina určil nasledovný počet tried a počet žiakov pre školský rok 2018/2019:

Škola

počet tried určený
pre školský rok 2018/2019

počet žiakov určený
pre školský rok 2018/2019

Gymnázium, Hlinská 31, Žilina

3

90

Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina

4

120

Spojená škola - Športové gymnázium,
Rosinská cesta 4, Žilina

2

46

* v súlade s § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží zriaďovateľovi školy najneskôr do 15. júna návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku ( platí to len pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja).

Ostatným gymnáziám v Meste Žilina určuje Žilinský samosprávny kraj len počet tried:

Škola

počet tried určený
pre školský rok 2018/2019

počet žiakov určený
pre školský rok 2018/2019

Gymnázium sv. Františka z Assisi,
J. M. Hurbana 44, Žilina

1

ŽSK neurčuje počet žiakov

Spojená škola Kráľovnej pokoja -
Gymnázium Kráľovnej pokoja,
Na Závaží 2, Žilina