Žiadosť č. 101

  • Otázka:
  1. Koľko denných stacionárov vzniklo v roku 2015, 2016 a do dnešného dňa roku 2017? Žiadam o poskytnutie počtu vzniknutých denných stacionárov vo vyššie uvedených rokoch podľa krajov a s uvedením ich obchodného mena.
  2. Koľko denných stacionárov zaniklo v roku 2015, 2016 a do dnešného dňa roku 2017?

  • Odpoveď:
1. Koľko denných stacionárov vzniklo v roku 2015, 2016 a do dnešného dňa roku 2017? Žiadam o poskytnutie počtu vzniknutých denných stacionárov vo vyššie uvedených rokoch podľa krajov a s uvedením ich obchodného mena.

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v roku 2015 nevykonal žiaden zápis denného stacionára do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“):

ŽSK v zmysle zákona o sociálnych službách v roku 2016 vykonal zápis denného stacionára do registra u 3 poskytovateľov sociálnych služieb:
1. MEDIK - M, n. o., Kollárova 5781, 036 01 Martin - Denný stacionár s miestom poskytovania Východná 4016/20, 036 01 Martin (kapacita 10 miest);
2. Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín – Denný stacionár s miestom poskytovania Denný stacionár Miško, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín (kapacita 30 miest);
3. Diamant J & D, n. o., U Čajkov 526, 013 05 Belá – Denný stacionár s miestom poskytovania U Čajkov 526, 013 05 Belá (kapacita 40 miest).

ŽSK v zmysle zákona o sociálnych službách v roku 2017 do dnešného dňa vykonal zápis denného stacionára do registra u 2 poskytovateľov sociálnych služieb:
1. Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad 223, 023 03 Zborov nad Bystricou - Denný stacionár s miestom poskytovania HARMÓNIA - Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou 201 (kapacita 10 miest);
2. Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 039 19 Turčianske Teplice – Denný stacionár s miestom poskytovania Banská 533/19, Turčianske Teplice (kapacita 10 miest).

2. Koľko denných stacionárov zaniklo v roku 2015, 2016 a do dnešného dňa roku 2017?

ŽSK v roku 2015 a 2016 ŽSK v zmysle zákona o sociálnych službách nevykonal žiaden výmaz denného stacionáru u poskytovateľov sociálnych služieb.

ŽSK v roku 2017 do dnešného dňa v zmysle zákona o sociálnych službách vykonal výmaz denného stacionára z registra u 2 poskytovateľov sociálnych služieb:
1. Diamant J & D, n. o., U Čajkov 526, 013 05 Belá – Denný stacionár s miestom poskytovania U Čajkov 526, 013 05 Belá (kapacita 40 miest);

2. Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená - Denný stacionár s miestom poskytovania ul. Malý rád 538/18, 028 01 Trstená (kapacita 6 miest).