Žiadosť č. 100

  • Otázka:

    Žiadam štatistické údaje o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci jednotlivých operačných programov na území okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo v programovom období 2007-2013.

  • Odpoveď:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že Vašu ,,žiadosť o poskytnutie informácie“, podanú elektronickou poštou dňa 23. novembra 2017, postupujeme v plnom rozsahu Centrálnemu koordinačnému orgánu (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu), so sídlom Štefánikova 881/15, 811 05 Bratislava.