Žiadosť č. 1

 • Otázka:

  Žiadam o tieto informácie:
 1. Záväzné stanoviská Krajského úradu životného prostredia oddelenia OP a vybraných zložiek životného prostredia kraj, ktoré vydal pri prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN VÚC ŽK podľa § 22 stavebného zákona (min. 2 stanoviská)
 2. Odborné vyjadrenie, resp. stanovisko správy NP Malá Fatra k prerokovaným ZaD č. 1 ÚPN VÚC ŽK ( vrátane zápisov z rokovaní medzi obstarávateľom a správou NP Malá Fatra) pri prerokovaní ÚPD podľa § 22 stavebného zákona.

 • Odpoveď:

  V prílohe Vám zasielame stanoviská Krajského úradu životného prostredia v Žiline, odbor životného prostredia vydané v zmysle § 22 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vo vtedy platnom znení (stavebný zákon) k návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN VÚC ŽK.
  Žilinský samosprávny kraj nedisponuje zápismi z rokovaní obstarávateľa zo zástupcami ochrany prírody a ani stanoviskom ŠOP SR, NP Malá Fatra zmysle § 22 stavebného zákona k návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN VÚC. Požadované dokumenty sa archivujú na dobu 10 rokov a ich lehota archivácie už skončila.

  Príloha:
  Zmeny a doplnky územného plánu VÚC


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky