Žiadosť č. 76

  • Otázka:

    Dovoľujem si Vás požiadať o informácie, či Váš úrad vo svojej rozhodovacej činnosti pri vydávaní povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, príp. aj súvisiacej kontrolnej činnosti vychádza z predpokladu, že podľa § 12 odsek 9 zákona č. 578/2004 Z.z. môže funkciu odborného zástupcu pre zdravotnícke zariadenie (ambulanciu) vykonávať aj konateľ obchodnej spoločnosti (poskytovateľa) len na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, bez uzatvoreného pracovného pomeru, či iného pracovnoprávneho vzťahu.

  • Odpoveď: 

    V zmysle ust. § 12 odsek 9 zákona č. 578/2004 Z. z. musí byť odborný zástupca v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom. To znamená, že  spoločnosť musí mať s odborným zástupcom uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu o pracovnej činnosti v zmysle Zákonníka práce.