Žiadosť č. 72

 

 • Otázka:

  Žiadam Vás o sprístupnenie nasledovných informácií o činností Etickej komisie zriadenej pre účely posudzovania etiky ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len “EK”) v rokoch 2015 a 2016, za každý rok individuálne:
 1. Správa o činnosti (resp. Výročná správa o činnosti) EK s informáciou o mieste jej zverejnenia.
 2. Príjem z činnosti EK pre kraj (suma v eurách) s informáciou o mieste jej zverejnenia.
 3. Výška odmien členov EK s informáciou o mieste jej zverejnenia.
 4. Počet preskúmaných lokálnych žiadostí, počet preskúmaných multicentrických žiadostí - v oboch prípadoch zvlášť podľa typu biomedicínskeho výskumu (klinická štúdia/ neintervenčná štúdia atď).
 5. Počet kladných/ záporných stanovísk EK v štruktúre podľa bodu 4.
 6. Aké iné etické otázky ambulantnej zdravotnej starostlivosti posudzovala EK? V akom počte?
 7. Čo sa považuje za konflikt záujmov člena EK, ktorý v zmysle § 5 ods. 4 písm a) Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti je povinný nahlásiť skutočnosti vedúce k nemu zriaďovateľovi EK?
 8. Počet ohlásených skutočností vedúcich ku konfliktu záujmov, ktoré ohlásili členovia EK v rozsahu: meno člena EK, dátum hlásenia, opis predmetu skutočností vedúcich ku konfliktu záujmu, následok hlásenia (napr. neúčasť člena na posudzovaní konkrétnej žiadosti/ etickej otázky poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti). Žiadam o sprístupnenie týchto hlásení, resp. odkaz na zverejnené informácie o hláseniach. 
 9. Pracovné pôsobenie členov EK.
 10. Harmonogram zasadnutí EK.
 • Odpoveď:
 1. za I. polrok 2016: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/zasadnutie-komisie-zdravotnictva-zastupitelstva-zsk-6.html
 2. za rok 2015: 27 075,00 € zverejnené na: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zasadnutie-komisie-zdravotnictva-zastupitelstva-zsk-3.html
  k 21.11.2016: 20.115,00 € zverejnené na: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/zasadnutie-komisie-zdravotnictva-zastupitelstva-zsk-6.html
 3. za rok 2015: 3 060,00 € zverejnené na: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zasadnutie-komisie-zdravotnictva-zastupitelstva-zsk-3.html
  k 21.11.2016: 1 980,00 € zverejnené na: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/zasadnutie-komisie-zdravotnictva-zastupitelstva-zsk-6.html
 4. 2015: klinické skúšanie fáza II - 3x
  klinické skúšanie fáza III - 11x
  klinické skúšanie fáza IV - 2x
  neintervenčná štúdia - 2x
  SPOLU: 18 x

  Z toho EK ŽSK ako multicentrická EK 1x
  Okrem hlavných projektov klinických skúšaní boli predložené žiadosti o schválenie dodatkov ku KS v počte 54 x. Z toho EK ŽSK posudzovala dodatky ako multicentrická EK 10x.

  2016 ( k 21.11.2016) : 
  klinické skúšanie fáza II - 3x
  klinické skúšanie fáza III - 10x
  klinické skúšanie fáza IV - 1x
  SPOLU: 14 x

  Z toho EK ŽSK ako multicentrická EK 1x
  Okrem hlavných projektov klinických skúšaní boli predložené žiadosti o schválenie dodatkov ku klinickým skúšaniam v počte 30x. Z toho EK ŽSK posudzovala dodatky ako multicentrická EK 3x.
 5. V období 2015 – 2016 boli všetky predložené projekty klinických skúšaní schválené EK ŽSK
 6. Na EK ŽSK (2015, 2016) neboli predložené iné žiadosti na riešenie etických otázok okrem projektov klinického skúšania.
 7. Konflikt záujmov člena EK v zmysle § 5 ods.4 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  - taxatívne nevieme presne vymedziť tento výklad, ale môže byť, ak je člen etickej komisie zároveň členom subjektu (majiteľ, konateľ, zamestnanec ...) ktorý predložil projekt klinického skúšania na posúdenie etickú komisiu
 8. Etickej komisii ŽSK nebol hlásený konflikt vyplývajúci z ustanovenia § 5 ods.4 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 9.  

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH

predseda

verejné zdravotníctvo

RÚVZ Žilina
V. Spanyola 27

JUDr. Tomáš Baláž

člen

právnik

ŽSK Žilina
Komenského 48

Ing. Helena Bohdalová

člen

sociálna práca

Centrum sociálnych služieb TAU
013 12 Turie 296

MUDr. František Cisarik, CSc.

člen

lekár- genetika

FNsP Žilina
V. Spanyola 43

Doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

člen

lekár -pracovné lekárstvo

ÚVN
Gen. M. Vesela 21 Ružomberok

MUDr. Katarína Jackuliaková

člen

lekár -pediatria

FNsP Žilina
V. Spanyola 43

MUDr. Richard Hrubý, PhD.

člen

lekár -klinická onkológia

FNsP Žilina
V. Spanyola 43

MUDr. Ján Hruška

člen

lekár -gynekológia

Gynekologická ambulancia
Madačova 5
Ružomberok

MUDr. Pavel Chrenko

člen

lekár -geriatria

LDCH
Štiavnička 132
Ružomberok

PhDr. Jarmila Mackovčáková

člen

sestra

FNsP Žilina
V. Spanyola 43

Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc.

člen

interné lekárstvo

Interná ambulancia
Hálkova 3
Žilina

RNDr. Roman Smieško

člen

farmácia

ŽSK
Komenského 48
Žilina


     10) 
z hľadiska časovej zaneprázdnenosti členov komisie nie je vopred určený harmonogram zasadaní EK ŽSK. O najbližšom zasadaní EK priebežne informujeme.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky