Žiadosť č. 7

 

  • Otázky a odpovede:

1. Zoznam poskytovateľov včasnej intervencie alebo ranej starostlivosti pre deti so zdravotným postihnutím alebo v riziku vo veku od 0 do 7 rokov vo Vašom kraji. 

Zoznam zaregistrovaných poskytovateľov služby včasnej intervencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Poskytovateľ služby včasnej intervencie

Miesto poskytovania

Oblasť podpory a pomoci rodinám s deťmi

Tel. kontakt

e-mail. kontakt

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 107, Čadca

Horelica 18  Čadca (ambulantná formou)

Rodiny s deťmi do siedmich rokov, v prípade, že je vývin dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia

041/4302827

ddcahorelica@
vuczilina.sk

územie Žilinského kraja (terénna forma)

Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín

Ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín (ambulantná forma)               územie Žilinského kraja (terénna forma)

Rodiny s deťmi do siedmich rokov, v prípade, že je vývin dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia

043/5864154

dssdk@
vuczilina.sk

 

Zoznam zaregistrovaných neverejných poskytovateľov služby včasnej intervencie

Poskytovateľ služby včasnej intervencie

Miesto poskytovania

Oblasť podpory a pomoci rodinám s deťmi