Žiadosť č. 68

 

  • Otázka:
  1. Celkový počet zamestnancov úradu ŽSK k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku Vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), t.j. od roku 2001 ,
  2. Počet zamestnancov úradu ŽSK v rámci jednotlivých administratívnych zložiek úradu ŽSK spadajúcich do organizačnej štruktúry ŽSK (ako napr. jednotlivé odbory, kancelárie predsedu, podpredsedov, riaditeľa úradu, hlavného kontrolóra, atď.) k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku VÚC, t.j. od roku 2001 ,
  3. Organizačnú štruktúru ŽSK k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku VÚC, t.j. od roku 2001 .
    Taktiež žiadam konkrétne uviesť, aké zmeny organizačnej štruktúry nastali v každom roku od vzniku VÚC, t.j. od roku 2001
  • Odpoveď: 

Informácia k celkovému počtu zamestnancov k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku Vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), t. j. od roku 2001:- Rok 2001 – 0, rok 2002 -87, rok 2003 – 124, rok 2004 – 133, rok 2005 – 130, rok 2006 – 130, rok 2007 – 162, rok 2008 – 189, rok 2009 – 199, rok 2010 – 197, rok 2011 – 205, rok 2012 – 201, rok 2013 – 192, rok 2014 – 190, rok 2015 – 208, rok 2016 – 223.

Informácia k počtu zamestnancov úradu ŽSK v rámci jednotlivých administratívnych zložiek úradu ŽSK spadajúcich do organizačnej štruktúry ŽSK (ako napr. jednotlivé odbory, kancelárie predsedu, podpredsedov, riaditeľa úradu, hlavného kontrolóra, atď.) k poslednému dňu každého kalendárneho roka od VÚC, t. j. od roku 2001:
Rok 2001 – 0 zamestnancov. Rok 2002 – odbor organizačný 14 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor kultúry 4 zamestnanci, odbor informácií a zahr.vzťahov 8 zamestnancov, odbor školstva 8 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 6 zamestnancov, odbor zdravotníctva 8 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 12 zamestnancov, odbor vnútornej správy 10 zamestnancov, útvar kontroly 5 zamestnancov. Rok 2003 – odbor dopravy a komunikácií 5 zamestnancov, právny odbor 2 zamestnanci, kancelária riaditeľa úradu 1 zamestnanec, útvar kontroly 12 zamestnancov, odbor vnútornej správy 14 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 13 zamestnancov, odbor zdravotníctva 7 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 12 zamestnancov, odbor školstva 13 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 9 zamestnancov, odbor kultúry 5 zamestnancov, odbor organizačný 17 zamestnancov, odbor financií 14 zamestnancov. Rok 2004 – odbor kultúry 7 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 8 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, odbor organizačný 16 zamestnancov, odbor školstva 16 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 15 zamestnancov, odbor zdravotníctva 8 zamestnancov, odbor regionálny rozvoj 13 zamestnancov, odbor vnútornej správy 11 zamestnancov, sekretariát podpredsedu 1 zamestnanec, útvar kontroly 10 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 2 zamestnanci, sekretariát predsedu 4 zamestnanci, právny odbor 3 zamestnanci, odbor dopravy a komunikácií 8 zamestnancov. Rok 2005 – útvar kontroly 10 zamestnancov, odbor vnútornej správy 10 zamestnancov, odbor regionálny rozvoj 12 zamestnancov, odbor zdravotníctva 9 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 14 zamestnancov, odbor školstva 16 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 7 zamestnancov, odbor organizačný 18 zamestnancov, odbor kultúry 7 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, sekretariát podpredsedu 1 zamestnanec, odbor dopravy a komunikácií 8 zamestnancov, odbor právny 3 zamestnanci, sekretariát predsedu 3 zamestnanci, kancelária riaditeľa úradu 1 zamestnanec. Rok 2006 – odbor dopravy a komunikácií 7 zamestnancov, odbor právny 3 zamestnanci, sekretariát predsedu 4 zamestnanci, kancelária riaditeľa úradu 2 zamestnanci, útvar kontroly 10 zamestnancov, odbor vnútornej správa 10 zamestnancov, odbor regionálny rozvoj 13 zamestnancov, odbor zdravotníctva 10 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 13 zamestnancov, odbor školstva 13 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 7 zamestnancov, odbor kultúry 8 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, odbor organizačný 19 zamestnancov. Rok 2007 – útvar kontroly 10 zamestnancov, odbor organizačný 21 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 2 zamestnanci, sekretariát predsedu 4 zamestnanci, právny odbor 3 zamestnanci odbor dopravy a komunikácií 7 zamestnancov, odbor implementácie SO/RO 8 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, odbor kultúry 9 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 9 zamestnancov, odbor školstva 14 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 14 zamestnancov, odbor zdravotníctva 23 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 15 zamestnancov, odbor vnútornej správy 12 zamestnancov. Rok 2008 – odbor organizačný 21 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 9 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, kancelária predsedu 8 zamestnancov, odbor dopravy 8 zamestnancov, odbor SO/RO pre ROP 9 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, centrálna koo