Žiadosť č. 68

 

  • Otázka:
  1. Celkový počet zamestnancov úradu ŽSK k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku Vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), t.j. od roku 2001 ,
  2. Počet zamestnancov úradu ŽSK v rámci jednotlivých administratívnych zložiek úradu ŽSK spadajúcich do organizačnej štruktúry ŽSK (ako napr. jednotlivé odbory, kancelárie predsedu, podpredsedov, riaditeľa úradu, hlavného kontrolóra, atď.) k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku VÚC, t.j. od roku 2001 ,
  3. Organizačnú štruktúru ŽSK k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku VÚC, t.j. od roku 2001 .
    Taktiež žiadam konkrétne uviesť, aké zmeny organizačnej štruktúry nastali v každom roku od vzniku VÚC, t.j. od roku 2001
  • Odpoveď: 

Informácia k celkovému počtu zamestnancov k poslednému dňu každého kalendárneho roka od vzniku Vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), t. j. od roku 2001:- Rok 2001 – 0, rok 2002 -87, rok 2003 – 124, rok 2004 – 133, rok 2005 – 130, rok 2006 – 130, rok 2007 – 162, rok 2008 – 189, rok 2009 – 199, rok 2010 – 197, rok 2011 – 205, rok 2012 – 201, rok 2013 – 192, rok 2014 – 190, rok 2015 – 208, rok 2016 – 223.

Informácia k počtu zamestnancov úradu ŽSK v rámci jednotlivých administratívnych zložiek úradu ŽSK spadajúcich do organizačnej štruktúry ŽSK (ako napr. jednotlivé odbory, kancelárie predsedu, podpredsedov, riaditeľa úradu, hlavného kontrolóra, atď.) k poslednému dňu každého kalendárneho roka od VÚC, t. j. od roku 2001:
Rok 2001 – 0 zamestnancov. Rok 2002 – odbor organizačný 14 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor kultúry 4 zamestnanci, odbor informácií a zahr.vzťahov 8 zamestnancov, odbor školstva 8 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 6 zamestnancov, odbor zdravotníctva 8 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 12 zamestnancov, odbor vnútornej správy 10 zamestnancov, útvar kontroly 5 zamestnancov. Rok 2003 – odbor dopravy a komunikácií 5 zamestnancov, právny odbor 2 zamestnanci, kancelária riaditeľa úradu 1 zamestnanec, útvar kontroly 12 zamestnancov, odbor vnútornej správy 14 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 13 zamestnancov, odbor zdravotníctva 7 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 12 zamestnancov, odbor školstva 13 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 9 zamestnancov, odbor kultúry 5 zamestnancov, odbor organizačný 17 zamestnancov, odbor financií 14 zamestnancov. Rok 2004 – odbor kultúry 7 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 8 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, odbor organizačný 16 zamestnancov, odbor školstva 16 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 15 zamestnancov, odbor zdravotníctva 8 zamestnancov, odbor regionálny rozvoj 13 zamestnancov, odbor vnútornej správy 11 zamestnancov, sekretariát podpredsedu 1 zamestnanec, útvar kontroly 10 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 2 zamestnanci, sekretariát predsedu 4 zamestnanci, právny odbor 3 zamestnanci, odbor dopravy a komunikácií 8 zamestnancov. Rok 2005 – útvar kontroly 10 zamestnancov, odbor vnútornej správy 10 zamestnancov, odbor regionálny rozvoj 12 zamestnancov, odbor zdravotníctva 9 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 14 zamestnancov, odbor školstva 16 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 7 zamestnancov, odbor organizačný 18 zamestnancov, odbor kultúry 7 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, sekretariát podpredsedu 1 zamestnanec, odbor dopravy a komunikácií 8 zamestnancov, odbor právny 3 zamestnanci, sekretariát predsedu 3 zamestnanci, kancelária riaditeľa úradu 1 zamestnanec. Rok 2006 – odbor dopravy a komunikácií 7 zamestnancov, odbor právny 3 zamestnanci, sekretariát predsedu 4 zamestnanci, kancelária riaditeľa úradu 2 zamestnanci, útvar kontroly 10 zamestnancov, odbor vnútornej správa 10 zamestnancov, odbor regionálny rozvoj 13 zamestnancov, odbor zdravotníctva 10 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 13 zamestnancov, odbor školstva 13 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 7 zamestnancov, odbor kultúry 8 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, odbor organizačný 19 zamestnancov. Rok 2007 – útvar kontroly 10 zamestnancov, odbor organizačný 21 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 2 zamestnanci, sekretariát predsedu 4 zamestnanci, právny odbor 3 zamestnanci odbor dopravy a komunikácií 7 zamestnancov, odbor implementácie SO/RO 8 zamestnancov, odbor financií 11 zamestnancov, odbor kultúry 9 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 9 zamestnancov, odbor školstva 14 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 14 zamestnancov, odbor zdravotníctva 23 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 15 zamestnancov, odbor vnútornej správy 12 zamestnancov. Rok 2008 – odbor organizačný 21 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 9 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, kancelária predsedu 8 zamestnancov, odbor dopravy 8 zamestnancov, odbor SO/RO pre ROP 9 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, centrálna koordinačná jednotka 16 zamestnancov, odbor kultúry 7 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 10 zamestnancov, odbor školstva 14 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 13 zamestnancov, odbor zdravotníctva 26 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 13 zamestnancov, odbor vnútornej správy 20 zamestnancov. Rok 2009 – centrálna koordinačná jednotka 17 zamestnancov, odbor SO/RO pre ROP 10 zamestnancov, odbor dopravy 8 zamestnancov, kancelária predsedu 8 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, útvar hlavného kontrolóra 11 zamestnancov, odbor vnútornej správy 21 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja 12 zamestnancov, odbor zdravotníctva 23 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 20 zamestnancov, odbor školstva 15 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 11 zamestnancov, odbor kultúry 8 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor organizačný 20 zamestnancov. Rok 2010 – odbor organizačný 21 zamestnancov, odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou 15 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor školstva a športu 16 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 23 zamestnancov, odbor zdravotníctva 25 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 11 zamestnancov, odbor vnútornej správy 21 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 11 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, kancelária predsedu 9 zamestnancov, kancelária podpredsedu 1 zamestnanec, odbor SO/RO pre ROP 10 zamestnancov, odbor centrálnej koordinačnej jednotky 11 zamestnancov, odbor dopravy 8 zamestnancov. Rok 2011 – odbor organizačný 21 zamestnancov, obor financií 13 zamestnancov, odbor kultúry a komunikácie s verejnosťou 17 zamestnancov, odbor školstva a športu 16 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 17 zamestnancov, odbor zdravotníctva 10 zamestnancov, odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 11 zamestnancov, odbor vnútornej správy 23 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 10 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 5 zamestnancov, kancelária predsedu 10 zamestnancov, odbor dopravy 7 zamestnancov, kancelária podpredsedu 1 zamestnanec, odbor SO/RO pre ROP 10 zamestnancov, odbor centrálnej koordinačnej jednotky 11 zamestnancov, odbor správy majetku ŽSK 23 zamestnancov. Rok 2012 – odbor školstva a športu 14 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 8 zamestnancov, odbor kultúry a cestovného ruchu 12 zamestnancov, odbor organizačný 22 zamestnancov, odbor financií 13 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 17 zamestnancov, odbor zdravotníctva 11 zamestnancov, odbor vnútornej správy 25 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 9 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, kancelária predsedu 8 zamestnancov, odbor dopravy a regionálneho rozvoja 13 zamestnancov, kancelária podpredsedu 1 zamestnanec, odbor SO/RO pre ROP 10 zamestnancov, odbor centrálnej koordinačnej jednotky 12 zamestnancov, odbor správy majetku ŽSK 23 zamestnancov. Rok 2013 – odbor organizačný 23 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor kultúry a cestovného ruchu 12 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 8 zamestnancov, odbor školstva a športu 18 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 17 zamestnancov, odbor zdravotníctva 10 zamestnancov, odbor vnútornej správy 24 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 9 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, kancelária predsedu 8 zamestnancov, odbor dopravy a regionálneho rozvoja 14 zamestnancov, kancelária podpredsedu 1 zamestnanec, odbor SO/RO pre ROP 10 zamestnancov, odbor centrálnej koordinačnej jednotky 12 zamestnancov, odbor správy majetku ŽSK 11 zamestnancov. Rok 2014 - odbor organizačný 22 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor kultúry a cestovného ruchu 11 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 9 zamestnancov, odbor školstva a športu 18 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 16 zamestnancov, odbor zdravotníctva 22 zamestnancov, odbor vnútornej správy 24 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 8 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, kancelária predsedu 8 zamestnancov, odbor dopravy a regionálneho rozvoja 13 zamestnancov, kancelária podpredsedu 1 zamestnanec, odbor SO/RO pre ROP 10 zamestnancov, odbor centrálnej koordinačnej jednotky 13 zamestnancov. Rok 2015 - .odbor investícií 6 zamestnancov, odbor právny a verejného obstarávania 10 zamestnancov, odbor správy majetku ŽSK 40 zamestnancov, odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja 14 zamestnancov, odbor SO/RO pre ROP 10 zamestnancov, kancelária podpredsedu 1 zamestnanec, kancelária predsedu 5 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, odbor dopravy a územného plánovania 10 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 9 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 17 zamestnancov, odbor školstva a športu 18 zamestnancov, odbor organizačný 21 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 10 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor kultúry a cestovného ruchu 10 zamestnancov, odbor zdravotníctva 12. Rok 2016 - odbor organizačný 22 zamestnancov, odbor financií 12 zamestnancov, odbor kultúry 7 zamestnancov, odbor informácií a zahraničných vzťahov 14 zamestnancov, odbor školstva a športu 20 zamestnancov, odbor sociálnych vecí 16 zamestnancov, odbor zdravotníctva 11 zamestnancov, útvar hlavného kontrolóra 8 zamestnancov, kancelária riaditeľa úradu 3 zamestnanci, kancelária predsedu 5 zamestnancov, kancelária podpredsedu 1 zamestnanec, odbor dopravy a územného plánovania 9 zamestnancov, odbor SO pre IROP 10 zamestnancov, odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja 16 zamestnancov, odbor investícií 8 zamestnancov, odbor právny a verejného obstarávania 13 zamestnancov, odbor správy majetku ŽSK 48 zamestnancov.

Informácia k organizačnej štruktúre ŽSK k poslednému dňu každého kalendárneho roku od vzniku VUC, t.j. od 2001:
- Organizačné štruktúry po jednotlivých rokoch sú uvedené v ďalšej prílohe

K požiadavke: „Taktiež žiadam konkrétne uviesť, aké zmeny organizačnej štruktúry nastali v každom roku od vzniku VÚC, t. j. od roku 2001“ uvádzame:
Zmeny v organizačnej štruktúre ŽSK (ďalej len „OŠ“) boli realizované v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov nasledovne:
- V roku 2001 nenastala žiadna zmena OŠ, nakoľko dňa 21. 12. 2001 Zastupiteľstvo ŽSK zriadilo Úrad ŽSK a  OŠ bola schválená až vo februári 2002.
- V roku 2002 nebola realizovaná žiadna zmena OŠ.
- V roku 2003 bol predmetom organizačných zmien prechod nových kompetencií na samosprávny kraj a následne došlo k rozdeleniu odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na dva samostatné odbory, vzniklo oddelenie právne a samostatný odbor dopravy, ktorý bol pôvodne pričlenený pod odbor regionálneho rozvoja. Útvar kontroly bol rozdelený na dve oddelenia v zmysle schváleného Projektu organizácie a riadenia Útvar hlavného kontrolóra ŽSK.
- V roku 2004 došlo k organizačným zmenám, ktoré sa týkali zmeny názvov niektorých organizačných útvarov, racionalizácie práce na niektorých útvaroch a tak zníženiu počtu oddelení. Zmenou bol dotknutý sekretariát predsedu, organizačný odbor, odbor financií a odbor vnútornej správy. 
- V roku 2005 nebola realizovaná žiadna zmena OŠ.
- V roku 2006 nebola realizovaná žiadna zmena OŠ.
- V roku 2007došlo k zmenám OŠ v súvislosti so zriadením Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Regionálneho operačného programu a vznikli dva nové odbory. Ďalším dôvodom organizačnej zmeny bolo zrušenie právnej subjektivity polikliník v kraji a prevzatie správy majetku ako ďalšej vykonávanej činnosti na úrade.
- V roku 2008 došlo k organizačným zmenám na základe usmernenia Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program, ako aj postupného prehodnotenia procesov na úrade a ich efektívneho nastavenia, ktoré vyplynuli z vykonaného auditu. Bol tiež zriadený nový odbor, zameraný na čerpanie fondov z EÚ v novom programovom období.
- V roku 2009 bolo obsahom zmien OŠ bolo zriadenie nových pracovných pozícií v súvislosti s kompetenciou v sociálnej posudkovej činnosti a boli realizované zmeny v názvoch pracovných pozícií za účelom ich presnejšieho označenia. 
- V roku 2010 došlo k zmenám OŠ z dôvodu zabezpečenia zvýšenia efektívnosti procesov v rámci Úradu ŽSK a nastavenia nového modelu riadenia správy bývalých zdravotníckych zariadení.
- V roku 2011 v rámci zmien OŠ bola zrušená pracovná pozícia v Bruseli z dôvodu zrušenia pracoviska v Dome slovenských regiónov. Taktiež z dôvodu aktuálnych potrieb zamestnávateľa došlo k zrušeniu niektorých pracovných pozícií a zriadenie nových pracovných pozícií, zameraných na analýzu procesov so zameraním sa na posúdenie hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných zdrojov poskytnutých jednotlivými inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, taktiež z dôvodu zvýšenej administratívnej náročnosti niektorých činností následkom legislatívnych zmien.
- V roku 2012 bolo realizovaných niekoľko organizačných zmien, ktoré spočívali v  zrušení niektorých pracovných pozícií, vytvorenia nových pracovných pozícií, zrušení niektorých odborov a začlenenie ich kompetencií do iných organizačných útvarov, čo malo za následok aj zmenu ich názvov. Organizačné zmeny boli v súlade s efektívnym nastavením procesov v rámci kompetencií ŽSK a zohľadnením aktuálnych potrieb plnenia úloh. V tomto roku boli na Útvare hlavného kontrolóra zrušené aj dve oddelenia a zamestnanci prešli pod priamu riadiacu pôsobnosť hlavného kontrolóra od 1. januára 2013.
- V roku 2013zmeny OŠ spočívali v zrušení niektorých pracovných pozícií a vytvorení nových pracovných pozícií za účelom reorganizácie personálneho útvaru z dôvodu nutnosti plnenia nových pracovných činností, ktoré boli viazané na  kontrolnú činnosť na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vo všetkých rezortoch, zameranú na predchádzanie nedostatkom v oblasti činnosti personálnej práce a miezd. Tiež sa zrušili pracovné pozície, ktorých miesto výkonu práce bolo dohodnuté v odpredaných objektoch – majetok po bývalých poliklinikách.
- V roku 2014organizačné zmeny spočívali v zrušení 1 pozície posudkového lekára, nastala zmena v organizačnom začlenení zamestnancov, ktorí zodpovedajú za správu majetku bývalých polikliník a bola posilnená činnosť súvisiaca s čerpaním eurofondov od ďalšieho roku. 
- V roku 2015 bolo obsahom zmeny OŠ zrušenie jedného organizačného útvaru a vytvorenie nových organizačných útvarov za účelom sústredenia činností súvisiacich so správou majetku ŽSK a nakladania s ním do jedného organizačného útvaru, odčlenenie činností súvisiacich s problematikou investícií a verejným obstarávaním do osobitných organizačných útvarov. Ďalej došlo k vytvoreniu nových pracovných pozícií z dôvodu rozhodnutia zrušiť upratovaciu službu dodávateľsky a prijatie vlastných zamestnancov na túto činnosť. Tiež došlo k zmene názvu existujúcich organizačných útvarov, v rámci nich ku vzniku nových podriadených útvarov, k presunom existujúcich pracovných pozícií medzi nimi s cieľom uspokojiť zvýšenú požiadavku personálnych kapacít na niektoré pracovné činnosti a zabezpečenie efektívnejšieho a logickejšieho usporiadania procesov v rámci ŽSK. 

- V roku 2016 (do dňa doručenia žiadosti o sprístupnenie informácií) boli realizované zmeny OŠ, ktoré predstavovali zrušenie organizačného útvaru SO/RO pre ROP (z dôvodu ukončenia implementácie decentralizovaných opatrení v rámci ROP k 31. 12. 2015) a vytvorenie nového odboru „Sprostredkovateľský orgán pre IROP“, ktorý bude vykonávať úlohy riadenia a implementácie IROP prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie. Ďalšou zmenou bolo vytvorenie nových pracovných pozícií za účelom uspokojenia zvýšenej požiadavky personálnych kapacít na pracovné činnosti, ktoré sa týkajú plánovaných investičných zámerov ŽSK v nastávajúcom období, s procesom verejných obstarávaní a so zabezpečením dôslednej prípravy na čerpanie prostriedkov z Európskej únie, na činnosti súvisiace s vysporiadavaním vlastníckych vzťahov k majetku, na činnosti spojené so zvýšeným dohľadom v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a v neposlednom rade zmena organizácie práce na úseku vnútornej prevádzky (rozhodnutie zabezpečiť strážnu službu v objekte úradu prostredníctvom vlastných zamestnancov).

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky