Žiadosť č. 64

  • Otázka: 

    Dovoľujem si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie zoznamu obcí podľa odmietnutých žiadostí o prijatie detí do štátnych materských škôl Žilinského samosprávneho kraju. Dôvodom je zverejnenie výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a potreba reálneho zobrazenia obcí, ktoré môžu byť úspešným žiadateľom v rámci prioritnej osi č. 2 IROP.

  • Odpoveď:

    Zber a spracovanie štatistických údajov pre oblasť materských škôl nie je v kompetencii Žilinského samosprávneho kraja.
    Z uvedeného dôvodu Žilinský samosprávny kraj nevedie databázu resp. zoznam obcí podľa odmietnutých žiadostí o prijatie detí do materských škôl. Zabezpečovanie komplexnej rezortnej štatistiky pre oblasť školstva je v kompetencii Centra vedecko-technických informácií SR , sekcia rozvoja a informačných systémov.

    Všetky informácie potrebné k posúdeniu oprávnenosti jednotlivých žiadateľov v rámci prioritnej osi 2, špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl budú súčasťou výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne výzvy na predkladanie ŽoNFP. Výzvy vyhlasuje Riadiaci orgán pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odporúčame Vám preto sledovať webové sídla RO pre IROP (www.mpsr.sk) resp. príslušného Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, kde budú zverejňované aktuálne informácie súvisiace s výzvami.