Žiadosť č. 63

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám zasielam ako povinnej osobe ( §1 ods. 2 zákona ) žiadosť o sprístupnenie informácií.

  Žiadam či bolo prejednávané namontovanie zábradlia pri budove KSLS kde išlo o údajne o udržiavacie práce , ktoré boli riešené z VUC Žilina.
  Jedná sa o zábradlie , ktoré bolo namontované bez stavebného povolenia a súhlasu odboru Dopravy a Správy ciest na moste cesty tretej triedy , ktoré ohrozovalo obyvateľov. Odbor Dopravy a Správy ciest nariadili toto zábradlie zdemontovať . Náš pán starosta toto zábradlie namontoval o 40m ďalej pri ceste tretej triedy na autobusovej zástavke. Preto chcem vedieť  , či Žilinský samosprávny kraj vedel o aké zábradlie sa jedná , keď mi p. starosta odpísal , že to bolo riešené s VUC Žilina. Nakoľko náš p. starosta všetky stavby v obci Liptovské Sliače realizuje bez stavebného povolenia.
 • Odpoveď:

  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, ako majetkový správca ciest II. a III. triedy, evidovala nevyhovujúci stav a  poškodenie zábradlia na predmetnom moste v obci a Liptovské Sliače a  jeho výmenu zaradila  do plánu opráv.
  Ako uvádzate, výmena zábradlia bola realizovaná obcou Liptovské Sliače v roku 2015  bez vedomia Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Na základe vykonaného štátneho odborného dozoru  Okresný úradom odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Ružomberku,  bolo  toto zábradlie odstránené a v októbri 2015 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja osadila nové zábradlie, ktorého parametre spĺňajú požadované normy a súčasne platné  predpisy upravujúce  stavebno-technický stav a užívanie  cestných komunikácií.