Žiadosť č. 57

 

  • Otázka: 
  1. Koľko účastníkov sa prihlásilo a zúčastnilo výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa DSS a ZsS( Centra sociálnych služieb) Martin, Ul.J.Mazúra 34?
  2. Aké projekty predložili  uchádzači a aký bol ich hlavný zámer pre dané zariadenie?
  3. Či nie je konflikt záujmov, aby sa  zúčastnila výberového konania členka sociálnej komisie a komisia stanovená na výberové konanie bola zostavená len z členov sociálnej komisie ŽSK a zo 6 členov menovanej komisie z 5 zástupcov jednej strany , -(podľa Uznesenia 13 zo Zasadnutia komisie soc. pomoci dňa 14.06.2016 ) a daný konkurz vyhrala práve ona, nakoľko je navrhnutá na vymenovanie do tejto funkcie na Zasadnutí ŽSK dňa 19.09.2016.
  4. Môže byť vymenovaná aj napriek tomu, že porušila zákon o verejnom obstarávaní ( list 04702/2016/OlaZV-2 ŽSK) ? a jeden z jej hlavných zámerov v projekte je " účelné vynakladanie verejných zdrojov...- citácia z ANOTÁCIE uverejnenej na internete.
  • Odpoveď: 
  1. 2
  2. Projekty boli predložené v súlade so zadaním, zverejneným v inzeráte. U víťaznej uchádzačky je hlavný zámer projektu priblížený v anotácii, ktorú spomínate v štvrtom bode žiadosti. Projektom uchádzača, ktorý nebol úspešný, už v tomto čase nedisponujeme, nakoľko projekt mu bol vrátený hneď po výberovom konaní a tak Vám túto informáciu nemôžeme poskytnúť.
  3. Nejde o konflikt záujmov, do výberového konania sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa požiadavky zverejnené v inzeráte. Na doplnenie uvádzame, že na výberových konaniach bol členom komisie vždy len jeden poslanec. Komisia sociálnej pomoci  vo svojom Uznesení 13 zo dňa 14.6.2016 len odporučila členov, ktorí môžu byť menovaní do niektorej výberovej komisie na post riaditeľa.  Výberová komisia pracuje v zmysle Smernice č. 96/2011, Čl. V na základe menovania jej členov, pričom za poslancov je tam menovaný 1 člen.
  4. O menovaní rozhodujú poslanci Žilinského samosprávneho kraja v zmysle platnej legislatívy. V prípade porušenia zákona, ktoré dávate do pozornosti, bola celá záležitosť zo strany Úradu ŽSK dôkladne prešetrená a voči tejto osobe boli vyvodené dôsledky okrem iného aj v podobe finančného postihu, a to i napriek tomu, že nedošlo k žiadnej škode pre zamestnávateľa.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.09.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky