Žiadosť č. 52

 

 • Otázka: 
 1. Aké typy správnych poplatkov vyberáte vo Vašom samosprávnom kraji (uveďte prosím položku a názov zo sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).
 2. Aký počet správnych poplatkov bol vybraný v roku 2015 a v roku 2014 (uveďte prosím celkový počet a počet podľa jednotlivých položiek sadzobníka správnych poplatkov, a to za rok 2015 a za rok 2014).
 3. Aká výška správnych poplatkov bola vybraná v roku 2015 a v roku 2014 (uveďte prosím celkovú sumu a sumy podľa jednotlivých položiek sadzobníka správnych poplatkov, a to za rok 2015 a za rok 2014)
 4. Kedy sa platia správne poplatky – vopred pred vykonaním úkonu alebo po vykonaní úkonu na základe výzvy alebo používate obidve formy platenia  správnych poplatkov ? Uveďte prosím odhadované % pre tieto formy, ktoré je u Vás využívané.
 5. Akými formami je možné uhradiť správne poplatky ( napr. prevodom z bankového účtu, poštovým poukazom, v hotovosti na Úrade samosprávneho kraja, bezhotovostne na Úrade samosprávneho kraja, elektronicky prostredníctvom ÚPVS, elektronicky vlastného portálu a pod.).
 6. Aký identifikačný údaj používate pri úhrade správnych poplatkov – napr. musí byť vyplnený variabilný symbol alebo špecifický symbol a čo sa uvádza do týchto údajov. (Napr. ak je identifikačným údajom variabilný symbol, aký údaj sa uvádza do položky variabilného symbolu – napr. číslo rozhodnutia, iný údaj s uvedením o aký údaj sa jedná).
 7. Platby správnych poplatkov sú odvádzané na účet vedený v Štátnej pokladnici alebo v komerčnej banke. Ak v komerčnej banke, uveďte prosím akej.
 8. Kedy ste začali vyberať správne poplatky s využitím elektronickej formy alebo kedy plánujete sprístupniť formu úhrady?
 9. Aké iné druhy nedaňových príjmov vyberáte od občanov a podnikateľských subjektov okrem správnych poplatkov? Uveďte prosím druh a podľa akého  zákona.
 • Odpoveď:

  Požadované informácie o výbere správnych poplatkov na odbore zdravotníctva a na odbore dopravy a územného plánovania a odbore sociálnych vecí posielame v prílohe. Na odbore informácií a zahraničných vzťahov vyberáme v zmysle § 21  zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  úhradu nákladov za sprístupnenie informácií. Za roky 2014 a 2015 sme nevybrali žiadne poplatky za sprístupnenie informácií od žiadateľov.
  Položka, na ktorú sa účtujú správne poplatky je 221004 – Ostatné poplatky.
  5.  Správne poplatky sa uhrádzajú prevodným príkazom z bankového účtu, poštovým poukazom alebo v hotovosti do pokladne ŽSK .
  6.  Pri pokutách  sa udáva číslo rozhodnutia. Špecifický symbol sa neuvádza.
  7.  Správne poplatky sa uhrádzajú na príjmový účet ŽSK, vedený v Štátnej pokladnici.
  9.  V príjmoch (nájom, za služby, vratky, dobropisy) sú aj pokuty, ktoré ukladajú odbor zdravotníctva a odbor dopravy.

  Príloha č 1.: odbor dopravy ŽSK 
  Príloha č. 2: odbor zdravotníctva ŽSK
  Príloha č. 3: odbor sociálnych vecí ŽSK