Žiadosť č. 51

 

 • Otázka: 

  Žiadam Vás o písomné informácie o verejnom  obstarávaní dodávateľa stravy do DSS J.Mazúra 34, Martin a to:

  A.
  1.Kedy bola zrušená zákazka a rámcová zmluva o poskytovaní služieb stravovania s firmou TRADIMEX v zmysle odporučenia ŽSK  
  2.Predložiť predpis o „ Určenie úhrady za stravovanie  od 1.9.2016„ vychádzajúci a pripravený z hore uvedenej zákazky 

  B.
  1.Kedy bola vyhlásená nová  súťaž. 
  2.Kde bolo vyhlásenie zverejnené
  3.Podrobné podmienky pre účastníkov verejného obstarávania dodávky stravy
  4.Zoznam prihlásených uchádzačov a ich písomné ponuky 
  5.Podmienky vyhodnotenia- kritéria a ich váha
  6.Zloženie komisie ( menovite ) ktorá vyhodnocovala ponuky alebo bude vyhodnocovať ponuky
  7.Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk
  8.Návrh zmluvy vybraného dodávateľa stravy

  C.
  Na základe čoho , z akého dôvodu a konkrétne pre ktorých zamestnancov sa kupujú stravné lístky. keď zamestnávateľ podľa Zákonníka práce dováža stravu ( obedy aj večere) priamo na miesto výkonu práce zamestnancov

  D.
  Predložiť plné znenie  ( resp. kópie ) fakúr: 0151/16, 0152/16,0153/16,0129/16,0089/16
 • Odpoveď: 

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sme postúpili ,,žiadosť o poskytnutie informácie“ DSS Martin.